• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Badania zaburzeń plantacji leśnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych badań paleoekologicznych i dendrochronologii - (kierownik projektu- dr Katarzyna Marcisz)

Szczegóły
Kod SD-NZS-G1
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i środowisku
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (11.10.2021 00:00 – 21.10.2021 23:59)

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku

Opis projektu

Zmiany klimatu wpływają na ekosystemy na całym świecie, manifestując się podwyższoną temperaturą i niskimi opadami. W rezultacie tych zmian obserwujemy częstsze występowanie zdarzeń katastroficznych na świecie, na przykład susz, fal ciepła, pożarów czy powodzi. Wśród zdarzeń katastroficznych szczególnie ważne są badania pożarów ponieważ częstotliwość występowania pożarów w ciągu roku zwiększyła się znacząco w ostatnich 40 latach, a pożary występują częściej także na obszarach, na których wcześniej nie występowały. Jednym z takich obszarów jest teren Nizin Środkowoeuropejskich na którym w ostatnich dziesięcioleciach częściej obserwowane są zdarzenia katastroficzne.
Wiele lasów zlokalizowanych w obrębie Nizin Środkowoeuropejskich zostało zamienionych na monokultury którymi można w łatwy sposób zarządzać i pozyskiwać drewno dzięki jednolitemu drzewostanowi. Taka kompozycja lasu ma jednak negatywny wpływ na zależności pomiędzy organizmami ponieważ zmiana relacji pomiędzy gatunkami powoduje, że monokultury są bardziej podatne na różnego rodzaju zaburzenia: pożary, silne wiatry czy gradacje szkodników. W związku z tym, że drzewa akumulują dwutlenek węgla, pożary lasów mają negatywny wpływ na zmiany klimatu ponieważ pożar drzew prowadzi do zwiększonych emisji węgla do atmosfery. Innymi ważnymi zbiornikami węgla są torfowiska które gromadzą aż 1/3 węgla organicznego. Zaburzenie balansu wodnego torfowisk powoduje ich osuszanie, a suche torfowiska są bardzo podatne na pożar torfu. Z tego względu, duże kompleksy leśne w obrębie których zlokalizowane są torfowiska są szczególnie istotne dla globalnego obiegu węgla. Monokultury Nizin Środkowoeuropejskich i zlokalizowane na ich terenie torfowiska są więc zagrożone przez globalne ocieplenie, dlatego rozpoznanie naturalnych i obecnie występujących reżimów pożarowych w tych lasach jest szczególnie ważne dla odpowiedniego nimi gospodarowania oraz ustalenia strategii ochrony aby chronić ich zasoby węgla.
Torfowiska są szczególnie ważne w rekonstrukcjach przeszłych zmian środowiska ponieważ torf zawiera informację o zmianach roślinności, stosunków wodnych, akumulacji węgla, aktywności pożarowej i wpływie człowieka. Porównanie informacji uzyskanej na bazie różnych wskaźników pozwala na dokładniejszą rekonstrukcję złożonych relacji między różnymi komponentami ekosystemu i zgłębić interakcje pomiędzy klimatem, człowiekiem i środowiskiem. Obecnie wiedza na temat przeszłej aktywności pożarowej w Polsce jest niska, zwłaszcza na obszarach monokultur. Rozpoznanie naturalnych reżimów pożarowych na terenach obecnych plantacji i zdefiniowanie czy/jak się one zmieniały po ustanowieniu monokultur jest niezbędna aby zaproponować odpowiednie ścieżki ochrony przyrody i stosowne praktyki zarządzania lasem. Wiedza odnośnie dawnych reżimów pożarowych obejmuje informacje o punkcie krytycznym, w którym to las traci swoją odporność i może ulec zapłonowi, a także o zakresie spowodowanych pożarem szkód.
Projekt skupi się na analizie historii ostatnich 1000 lat rozwoju dwóch monokultur sosnowych (Pinus sylvestris) w Polsce: Puszczy Noteckiej i Borów Tucholskich. Analizie poddane zostaną trzy rdzenie pobrane z trzech torfowisk. Analizy zostaną wykonane w oparciu o wielowskaźnikowe analizy paleoekologiczne (w tym rekonstrukcję składu roślinnego, zmian hydrologicznych, aktywności pożarowej, akumulacji węgla) w wysokiej rozdzielczości próbkowania w połączeniu z analizą dendrochronologiczną. W projekcie zostaną przeanalizowane różnorodne aspekty aktywności pożarowej oparte o wysokiej rozdzielczości analizy węgli drzewnych, których celem będzie rekonstrukcja lokalnych i ekstra-lokalnych wzorców pożarowości, rozpoznanie odpowiedzi lokalnych warunków hydrologicznych i roślinności torfowisk na pożary lasów, określenie innych form zaburzeń które mogły wpływać na pożary, np. gradacje szkodników czy wylesianie, a także wykorzystanie danych dendroekologicznych do uszczegółowienia danych paleoekologicznych.
Uzyskane wyniki pogłębią wiedzę o tym w jaki sposób istotne zmiany w gospodarowaniu lasem wpływają na odporność lasów na zaburzenia. Projekt dostarczy pierwszych ilościowych rekonstrukcji reżimów pożarowych dokumentujących przejście od lasów naturalnych do sztucznych nasadzeń w Polsce. Wyniki dostarczą informacji o wpływie człowieka na funkcjonowanie torfowisk, hydrologię torfowisk, zasoby węgla, a także o przekształceniach roślinności torfowisk i zgrupowań mikroorganizmów. Uzyskane dane będą nowe dla paleoekologii, dendroekologii i ekologii lasu. Projekt pomoże zrozumieć złożone relacje międzygatunkowe w ekosystemach leśnych i torfowiskowych znajdujących się pod znaczną presją człowieka i pod wpływem zmian klimatycznych.

Kierownik projektu

Dr Katarzyna Marcisz NCN 2020/39/D/ST10/00641

Komisja rekrutacyjna

1.    Dr Katarzyna Marcisz– przewodnicząca komisji
2.    Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

3.    Prof. dr hab. Piotr Kołaczek
4.    Prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki
5.    Prof. UAM dr hab. Mirosław Makochonienko
6.    Mgr Izabela Woźniak - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 11- 21 października  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 11 - 21 października  2021 r. do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 26 października  2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 30 października   2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 30 października 2021

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Stypendium

Stypendium w wysokości 5.000,- zl na 36 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021