Unia Europejska

Utwórz konto

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UAM oraz dokumentowania przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM.

3)      Podstawą prawną  do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UAM zgodnie z tokiem realizacji kształcenia , a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz członkowie zespołów kwalifikacyjnych i komisji rekrutacyjnej.

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7)      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

9)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.