• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Normatywne sposoby budowania zaufania jednostek do sądów administracyjnych (kierownik projektu - prof. Wojciech Piątek)

Szczegóły
Kod SD-NP-G2
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki prawne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grinwaldzka 6, 60-780 Poznań, doctoralschool@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2021 00:00 – 02.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

 

Sądy administracyjne zajmują się kontrolowaniem administracji publicznej, tj. rozstrzyganiem sporów między jednostkami (w tym obywatelami) a organami administracji publicznej. Są to więc organy władzy, które rozstrzygają spory, w których jedną ze stron jest inny organ władzy. Z tego powodu ważnym jest, aby jednostka, której sprawa trafi przed taki sąd, wierzyła w możliwość otrzymania sprawiedliwego wyroku – aby zaufała sądowi administracyjnemu.

 

Celem niniejszego projektu jest opracowanie teoretycznej podbudowy dla regulacji prawnych mających wpływ na zaufanie do sądownictwa administracyjnego, w tym także propozycji zmian normatywnych. Analiza ta jest nakierowana na poszukiwanie prawnej natury wybranych instytucji oraz ich potencjału zdolnego do zwiększenia zaufania jednostek do sądownictwa administracyjnego. W jej toku zostaną również poruszone zagadnienia o bardziej elementarnym charakterze, zwłaszcza dotyczące tego, czym właściwie jest zaufanie do sądów w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Republiki Francuskiej oraz prawa międzynarodowego.

 

Problem zaufania do sądów jest przedmiotem badań przede wszystkim statystycznych. Analizy naukowe natury normatywnej zmierzające do przedstawienia konkretnych propozycji o charakterze proceduralnym mogących zaradzić obecnej sytuacji dopiero się rozwijają w Polsce. We Francji z kolei ustawodawca wprowadza już konkretne rozwiązania prawne w tym zakresie, jednak powodzenie tych wysiłków ciągle jest niepewne. Nowatorskość niniejszego projektu polega na jego kompleksowości, interdyscyplinarnym charakterze oraz międzynarodowym nastawieniu. Jego celem nie jest wyłącznie krytyczne zbadanie aktualnych przepisów prawa, ale wielopłaszczyznowa refleksja nt. konkretnych instytucji prawnych i ich obrazu w różnych porządkach prawnych z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń, jakie ze sobą niosą, oraz ich aplikowalności w Polsce i we Francji. Proponowana analiza ma nie tylko wymiar prawny, ale także ekonomiczny (obejmuje prognozy wpływu proponowanych zmian na prowadzenie postępowania sądowego oraz na poziom zaufania do sądów) i socjologiczny (dotyczy etapu ewaluacji).

 

Wybór polskiego i francuskiego systemu prawa jako porządków wiodących wynika z tego, że zaufanie do sądów w obu tych państwach w ostatnich latach spadło (w Polsce poziom zaufania wynosi 40%, a we Francji 55%). Ponadto, w dyskusji krajowej każdego z tych krajów obecny jest temat kryzysu zaufania do wymiaru sprawiedliwości. W wypadku sądów administracyjnych problem ten jest szczególnie istotny z uwagi na to, że rozstrzygają one spory między organami władzy i podmiotami prywatnymi. Te spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że Polska i Francja znajdują się pod tym kątem w podobnej sytuacji socjo-politycznej, co jest powodem do objęcia ich jednym badaniem. Ponadto, wybór konkretnie normatywnych sposobów budowania zaufania do sądów wynika z założenia, że jego poziom nie jest kształtowany przede wszystkim czynnikami pozanormatywnymi, w tym działalnością mediów. Za postrzeganie sądów odpowiada także kształt procedury sądowej, która niestety nie zawsze jest przyjazna obywatelowi i zrozumiała dla niego.

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. W jego trakcie zostaną zbadane regulacje nie tylko polskie i francuskie, ale także szwedzkie, austriackie i brytyjskie, tj. państw europejskich, w których zaufanie do sądów jest najwyższe. Analiza zostanie przeprowadzona w wyniku zapoznania się z kluczowymi aktami normatywnymi wybranych państw, lektury piśmiennictwa prawniczego oraz orzecznictwa. W tym celu doktorant odbędzie zagraniczne kwerendy biblioteczne oraz wizyty badawcze w Szwecji, Austrii i Wielkiej Brytanii (jeden uniwersytet i jeden sąd administracyjny na państwo), a także staż w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie połączony z konsultacjami naukowymi z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Uniwersytecie w Strasbourgu. Podczas stażu w Strasbourgu doktorant nawiąże również kontakt z mającymi tam swoją siedzibę Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który orzekał już nt. zaufania do sądu w postępowaniu sądowym, jak i z Radą Europy, której organem jest wspomniany sąd. Doktorant podda badaniom m.in. następujące zagadnienia: jawność postępowania (np. możliwość prywatnego nagrywania rozprawy), sposób kierowania przez sądy pouczeń do stron postępowania, instytucja wyłączenia sędziego, przebieg postępowania, rola sędziego w procesie, a także forma graficzna i językowa orzeczeń (problem zrozumiałości i precyzji).

 

Ewaluacja badań będzie polegała na przeprowadzeniu ankiet jakościowych z sędziami, ankiet ilościowych z adwokatami i radcami prawnymi, a także odbyciu wewnętrznych dyskusji w jednostce realizacji grantu przy udziale zaproszonych zagranicznych ekspertów. Doktorant będzie również uczestnikiem kilku konferencji naukowych o międzynarodowym zasięgu.

Owoce przeprowadzonych prac zostaną opublikowanie w pracy doktorskiej napisanej w języku angielskim oraz w dwóch artykułach naukowych zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach.

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Wojciech Piatek
projekt nr 2020/39/O/HS5/00660  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab. Wojciech Piątek - przewodniczący
2. dr Jan Olszanowski
3. dr Andrzej Paduch
4. prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
5. prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska
6. prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 2 siernia 2021 do  2 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia 2021 do  2 września 2021 do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 24 miesięcy, po ocenie śródokresowej stypendium wyniesie 6.000,- zł na okres 24 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021