• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Alienowanie i "urasawianie" Romów i muzułmanów w państwie narodowym (kierownik projektu - Prof. M. Buchowski)

Szczegóły
Kod SD-NKR-G1
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o kulturze i religii
Forma studiów Stacjonarne
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (28.06.2021 12:00 – 29.07.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

W Europie i poza nią obserwujemy ostatnio wzrost nastrojów wrogich wobec mniejszości. Prowadzone badanie sprawdzają mechanizmy kreowania Innych w dyskursach publicznych w perspektywie historycznej, dyskursywnej i antropologicznej. Główny akcent położony jest na wyobrażenia i praktyki ludzi w ich codziennych sytuacjach, wchodzących w relacje z Innymi czy Obcymi – zasiedziałymi i nowymi, realnymi i wyobrażanymi. W ostatnich latach podejście do ‘obcych’, zarówno mniejszości historycznie obecnych, jak i nowoprzybyłych imigrantów, w szczególności muzułmanów i Romów, zradykalizowały się. Mniejszości te są nielicznie, lecz obawy dominującej większości wobec nich mnogie i wysokie, co skłania do interpretacji tego rodzaju postrzegania tych grup w terminach ‘strachu przed mniejszościami’, charakterystycznym często dla względnie homogenicznych państw narodowych, których mieszkańcy obawiają się utraty swej tożsamości kulturowej i stają w obronie subiektywnie rozumianej integralności społecznej. Ambicją projektu jest pogłębienie naszej wiedzynaukowej na temat tworzenia ‘wrogów’ na przykładzie islamofobii i wrogości wobec Romów widzianych w perspektywie ich urasawiania, etnicyzacji i obawy przed utratą tożsamości kulturowej. Zadania badawcze obejmują interpretację tych zjawisk przez odwołanie się do zbieranych materiałów empirycznych i nowych ustaleń teoretycznych. Zakłada to krytyczne zbadanie dyskursów politycznych powiązanych z historycznie osadzonymi i powracającymi narracjami na temat Innych, które dostarczą wiedzy na temat kształtowania się Innego jako kategorii poznawczej, aksjologicznej i tożsamościowej. Zostanie rzucone nowe światło na to,jak ze zwykłych różnic tworzy się upolityczniona radykalną odmienność, jak jest ona manipulowana i ewentualnie kontestowana przez aktorów społecznych w ich codziennych praktykach, w spotkaniach z Innymi. Wypracowane będzie nowatorskie rozumienie złożonych zjawisk związanych z syndromem ksenofobii, uwzględniające relacje hegemonii kulturowej i politycznej dominacji, dalekie jednak od nieprzejednanego oskarżania ludzi o zwykły rasizm, rasizm kulturowy i populizm. Zaproponowane wyjaśnienia mają brać pod uwagę nierówności społeczno-ekonomiczne oraz technologie władzy politycznej. Projekt opiera się na teoriach antropologii społeczno-kulturowej, ale jednocześnie korzysta z osiągnięć innych nauk społecznych i humanistycznych. Wyniki badań wykroczą poza kręgi akademickie i przyczynią się do zwiększenia społecznej otwartości i tolerancji. 

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Michał Buchowski, NCN/2020/37/B/HS3/01675,
mbuch@amu.edu.pl

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab. Michał Buchowski - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska
3.  prof.  UAM dr hab. Natalia Bloch
4. prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis
5. prof. UAM dr hab. Wojciech Drohnal

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

 • termin rejestracji w systemie IRK: od 28 czerwca  do  29 lipca 2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów: od od 28 czewrwca do 29 lipca  2021  do.14:00,
 • termin postępowania kwalifikacyjnego:4 sierpnia  2021 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych: 9 sierpnia  2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 
od 1 października 2021 – praca w projekcie dotyczącym ww. tematu, zdeterminowanej przeprowadzić łącznie roczne, etnograficzne badania terenowe dotyczące codziennej relacji i współżycia między dominującą grupą polską a społecznościami (a) romską lub (b) muzułmańską (w każdym przypadku 2 x 6 miesięcy: środowisko wiejskie/małomiasteczkowe i miejskie). Pierwsze badania planowane są na wiosnę 2022 r.

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 46 miesięcy.  

4-letnie stypendium doktorskie w wysokości 60 tys. zł rocznie (5 tysięcy złotych miesięcznie) finansowane przez 3 lata przez NCN, a w 4 roku przez UAM , pełne finansowanie łącznie rocznych badań terenowych (10 900 zł diety + 16 200 zł zakwaterowanie + 2. 190 zł przejazdy lokalne + 400 zł dojazd = w sumie 29 800 zł),  dofinansowanie udziału w konferencjach (3 845 zł), pokrycie kosztów korekty językowej (‘proofreading’) 2 artykułów po angielsku do (a) renomowanego czasopisma naukowego oraz (b) do pracy zbiorowej,  sprzęt do pracy – laptop i in. 

 Oczekiwania:

 •  ·       zaangażowanie w pracę czteroosobowego zespołu (kierownik, 2 doktorantów/ki, od 2 roku projektu 1 ‘post-doc’)
 • ·       rzetelne przeprowadzenie prac terenowych
 • ·       napisanie po angielsku 2 artykułów naukowych (1 do czasopisma recenzowanego, 1 do pracy zbiorowej będącej rezultatem projektu – patrz też wyżej)
 • ·       praca nad rozprawą doktorską

 


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021