• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Sprzężenie magnon-fonon w 2D magnetycznych heterostrukturach przy braku i w obecności sieci skyrmionów (kierownik projektu - dr Bivas Rana)

Szczegóły
Kod SD-NFiz-G7
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki fizyczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Fizyki UAM , ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań, Pani mgr Anna Kolańczyk-Marszałek
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.07.2021 00:00 – 31.08.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

W ostatnich latach, stale rośnie zapotrzebowanie na mniejsze, inteligentniejsze, szybsze i bardziej wydajne energetycznie zminiaturyzowane urządzenia mikrofalowe wysokiej częstotliwości. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebna jest technologia alternatywna, wykraczająca poza obecną technologię CMOS. Stwierdzono, że technologia informacyjna i obliczeniowa oparta na falach lub kwazicząstkach jest jedną z potencjalnych alternatyw do wykonywania operacji logicznych innych niż boole'owskie. W związku z tym fale spinowe (SW), czyli koherentny ruch precesyjny uporządkowanych spinów magnetycznych i powierzchniowe fale akustyczne (SAW), koherentny ruch oscylacyjny atomów stanowią dwa potencjalne alternatywne rozwiązania, a fale te są związane z dwoma quasicząstkami: odpowiednio magnonami i fononami.

Właściwości magnonów można łatwo kontrolować i rekonfigurować za pomocą parametrów materiałowych, geometrycznych i zewnętrznych. Aby jeszcze bardziej poprawić funkcjonalność urządzeń magnonicznych, magnony mogą być sprzężone z innymi quasicząstkami, takimi jak fonony. Jednym z głównych wyzwań w tym zakresie jest zwiększenie współczynnika sprzężenia w celu zapewnienia wymiany informacji pomiędzy różnymi falami z wysoką wydajnością. Równie ważny jest dobór odpowiedniego systemu materiałowego o bogatych i kontrolowanych zewnętrznie właściwościach. Tutaj istotną rolę mogą odgrywać magnetyczne materiały 2D (M2DM) i magnetyczne heterostruktury 2D (M2DH) o różnych fascynujących właściwościach międzyfazowych i magnetycznych. Właściwości koherentnych magnonów, fononów w M2DH nie zostały dotychczas zbadane. W szczególności nigdy wcześniej nie opisywano synergii sprzężenia magnonowo-fononowego i optymalizacji siły sprzężenia poprzez zmianę właściwości M2DH. Ponadto obecność innej quasicząstki, skyrmionu, topologicznej tekstury magnetyzacji w nanoskali, może wzbogacić fizykę i dodać więcej składników, aby kontrolować sprzężenie magnonowo-fononowe. Tutaj podejmujemy wyzwanie zbadania, kontrolowania i optymalizacji zjawisk sprzężenia magnonowo-fononowego w magnetycznych M2DH przy braku i obecności skyrmionów w celu opracowania hybrydowych urządzeń magnonicznych, które ostatecznie przewyższą obecną szybkość, wydajność, funkcjonalność i gęstość integracji technologia CMOS.

Wyniki naukowe zostaną opublikowane w czasopismach międzynarodowych i rozpowszechnione poprzez prezentacje konferencyjne. Młodzi badacze zaangażowani w program przejdą szeroko zakrojone szkolenie w zakresie badań wraz z międzynarodowymi zespołami.

Doktorant będzie zaangażowany w wytwarzanie magnetycznych materiałów 2D, magnetycznych heterostruktur 2D, próbek i urządzeń we współpracy z prof. Mutta Venkata Kamalakar z Uniwersytetu w Uppsali. Planowana jest wizyta na Uniwersytecie w Uppsali na około 6 miesięcy, aby przygotować urządzenia wymagane do badań. Student/studentka będzie badał i charakteryzował różne właściwości heterostruktur 2D, takich jak magnetyczne, elastyczne, międzyfazowe, wykonując eksperymenty na Uniwersytecie w Uppsali oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szczególności będzie zaangażowany w pomiary magnonów,fononów, sprzężenia magnonowo-fononowego, braku wzajemności magnonowo-fononowej, wzmocnienia częstotliwości SW wywołanego efektem zbliżeniowym poprzez wykonanie eksperymentu BLS oraz wektorowego analizatora sieci - rezonans ferromagnetyczny (VNA- FMR). Student będzie również zaangażowany w wytwarzanie M2DH, nie-2D magnetycznych heterostruktur do obserwacji magnetycznych skyrmionów za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego Lorentza (LTEM) oraz magnetooptycznego mikroskopu z efektem Kerra (MOKE). Zajmie się również pisaniem manuskryptu, prezentowaniem wyników na konferencjach, analizowaniem danych doświadczalnych za pomocą symulacji mikromagnetycznych, teoretyczną analizą właściwości fizycznych na granicy faz we współpracy z grupami teoretycznymi.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z dr Bivas Rana: bivas.rana@amu.edu.pl

 Kierownik projektu

Dr Bivas Rana ,
projekt nr 2020/39/D/ST3/02378 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. dr Bivas Rana - przewodniczący
2. prof. dr hab. Maciej Krawczyk
3. prof. UAM dr hab.Aleksandra Trzaskowska
4. prof. dr hab. Adam Lipowski
5. prof. dr hab. Maciej Kozak
6. mgr Anna Kolańczyk-Marszałek - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 14 lipca - 31 sierpnia  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 14 lipca do 31 sierpnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 36 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021