• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Nowa platforma do badania zjawisk falowych – rekonfigurowalne właściwości topologiczne i sfurstrowane stany podstawowe w magnonice (kierownik projektu - prof. Maciej Krawczyk)

Szczegóły
Kod SD-NFiz-G6
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki fizyczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Fizyki UAM , ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań, Pani mgr Anna Kolańczyk-Marszałek
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.07.2021 00:00 – 31.08.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na urządzenia mobilne z komunikacją bezprzewodową, które są domeną Internetu Rzeczy. Wymaga to niewielkich rozmiarowo i wydajnych energetycznie urządzeń do przetwarzania sygnałów, przy coraz wyższych częstotliwościach i szybkościach transmisji, przekraczających możliwości obecnych procesorów opartych na CMOS. Rozważane są różne podejścia wykraczające poza CMOS, jedno z nich dotyczy magnoniki, dziedziny badań i technologii skoncentrowanej na badaniu fal spinowych (SW), które mogą przenosić spin na duże odległości bez transferu ładunku, co minimalizuje koszty energii operacji logicznych. Urządzenia magnoniczne są łatwe do rekonfiguracji i umożliwiają aktywną kontrolę, właściwości trudne do osiągnięcia dla innych urządzeń z fotoniki lub elektroniki. Dlatego układy magnoniczne mogą wypełnić lukę między ultraszybkimi fotonicznymi a ekstremalnie zminiaturyzowanymi układami elektronicznymi, do opracowania wydajnych energetycznie, zminiaturyzowanych do 100 nm i działających na stosunkowo wysokich częstotliwościach w zakresie od kilku do kilkudziesięciu GHz, urządzeń.
Różne rodzaje oddziaływań obecne w warstwach ferromagnetycznych oferują różne stabilne tekstury magnetyzacji, w tym ściany domenowe, worteksy i skyrmiony. Dodatkowo w nanoskali krawędzie i skońcozność układu dodatkowo wpływa na energię magnetyczną układu i na namagnesowanie. Takie układy są badane przez wiele lat, a ostatnio zainteresowano się strukturami posiadającymi dyskretną symetrię translacyjną, takimi jak domeny paskowe, sieci skyrmionowe, kryształy magnoniczne (MC). Jednak synergia złożonych tekstur namagnesowania i periodyczności nie została jeszcze wyjaśniona, w szczególności w odniesieniu do właściwości SW i ich właściwości topologicznych. W tym kontekście cienkie warstwy z prostopadłą anizotropią magnetyczną (PMA) zapowiadają się jako układ z ogromną liczbą realizacji i interakcji kontrolowanych w szerokim zakresie.
Głównym celem projektu jest zdefiniowanie MC na bazie cienkich wielowarstw z PMA z szeregiem antidotów posiadających wielokrotne stany namagnesowania w obrzeżach wokół dziur, odpowiednich do tworzenia ograniczonych i biegnących SW o nietrywialnych właściwościach topologicznych. Za pomocą tej uniwersalnej platformy zamierzamy zademonstrować numerycznie i zweryfikować eksperymentalnie trzy pomysły, które otworzą nowe kierunki w magnonice i ogólnie w zjawiskach falowych, a także otworzą drogę do zastosowań.
Teoretyczne przewidywania zostaną zweryfikowane eksperymentalnie z układach opartych na wielowarstwowych ferromagnetykach/metalach ciężkich, z krawędziami antidotów zmodyfikowanymi zogniskowaną wiązką jonów i dynamiką SW mierzoną szerokopasmowym rezonansem ferromagnetycznym i spektroskopią rozpraszania światła Brillouina. Doktorant będzie odpowiedzialny za modelowanie próbek, modyfikację krawędzi antidotu za pomocą FIB i szeroko zakrojone pomiary spektroskopią Brillouinowską (BLS), w szczególności pomiary zależności dyspersji i detekcję natężenia fali spinowej za pomocą mikro-BLS w wytworzonych próbkach. Poszukiwanie modów zamkniętych w obręczach i propagacji fal spinowych utworzonych z obręczy w ADL oraz testowanie użyteczności antidotów z obręczami jako efektywnego źródła fal spinowych.
Wyniki naukowe zostaną opublikowane w wysokiej jakości międzynarodowych czasopismach i rozpowszechnione poprzez prezentacje konferencyjne. Młodzi badacze zaangażowani w program przejdą szeroko zakrojone szkolenie w zakresie prowadzenia badań naukowych w kontakcie z grupami międzynarodowymi.
Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z prof. Maciejem Krawczykiem: krawczyk@amu.edu.pl

 Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab. Maciej Krawczyk,
projekt nr 2020/37/B/ST3/03936 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab. Maciej Krawczyk - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab. Aleksandra Trzaskowska
3. prof. dr hab.Sławomir Mielcarek
4. prof. dr hab. Adam Lipowski
5. prof. dr hab. Maciej Kozak
6. mgr Anna Kolańczyk-Marszałek - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 12 lipca - 31 sierpnia  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 12 lipca do 31 sierpnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 36 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021