• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Uporządkowane nanostruktury dwuwymiarowe w technikach laserowyh i sensoryce - (kierownik projektu - prof.Stefan Jurga)

Szczegóły
Kod SD-NFiz-G10
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki fizyczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.08.2021 00:00 – 03.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w konsorcjum złożonym z: Centrum NanoBioMedycznego w Poznaniu, Kaunas University of Technology, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden, National Institute for Materials Science in Tsukuba  oraz firmy Nanoversa. 

Metaliczne nanostruktury naniesione na powierzchnię badanego materiału służą do wzmacniania oddziaływań z elektronami znajdującymi się w pasmie przewodzącym tegoż materiału. Nanostruktura oświetlona światłem o częstości odpowiadającej częstości rezonansowej generuje tzw. zlokalizowane plazmony powierzchniowe (LSPR), czyli kolektywnie drgające ładunki elektryczne, które znajdują się
w pobliżu elementów tejże nanostruktury. Sprzężenie tych ładunków z cząsteczkami badanego materiału zostało wykorzystane do wzmacniania bardzo słabych sygnałów związanymi z drganiami tych cząsteczek. Częstotliwość rezonansowa zależy od wielkości, kształtu, materiału i środowiska dielektrycznego nanostruktury. Wykorzystanie selektywnej odpowiedzi nanocząstek znalazło wiele zastosowań w dziedzinie optyki i przyczyniło się do rozwoju rozwijającej się dziedziny plazmoniki. Obecne zastosowania LSPR można podzielić na trzy obszary: (i) wykrywanie i detekcja LSPR, (ii) koncentracja światła w celu wzmocnienia lub manipulowania odpowiedzią optyczną cząsteczek oraz (iii) manipulacja światłem za pomocą obwodów plazmonicznych. Nanostruktury nowego typu oparte o generację plazmonów powierzchniowych umożliwiają tworzenie innowacyjnych produktów, takich jak układy fotowoltaiczne, aktywna plazmonika, lasery, metamateriały, filtry dichroiczne, mogą być również stosowane do wielowymiarowego przechowywania danych, tworzenia materiałów zwiększających nieliniowość II i III rzędu, barwienia strukturalnego itp. Urządzenia oparte na nanostrukturach plazmonicznych tworzone są przy użyciu technik samoorganizacji (bottom-up) lub nanolitografii (top-down). Wymienione wyżej zastosowania wymagają niezwykle wysokiej rozdzielczości przestrzennej stosowanej w procesie wytwarzania litografii. Dlatego wysoce pożądane są metody nanowzorcowania oparte na samoorganizacji i kontrolowanym tworzeniu nanostruktur. Nanostruktury 1-D i 2-D, w tym nanocząstki, mogą być wykorzystywane jako elementy do budowy zaawansowanych urządzeń optycznych. 

Doktorant będzie odpowiedzialny za wytwarzanie i charakteryzację plazmonicznych nanostruktur oraz projektowanie i budowę sensorów stosowanych w detekcji zmian zachodzących w układach biologicznych.

 Kierownik projektu

Prof.  dr hab. Stefan Jurga
projekt nr 2020/02/Y/ST5/00086 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab.Stefan Jurga - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab. Maciej Wiesner
3. prof. UAM dr hab.Mikołaj Lewandowski
4. prof. dr hab. Adam Lipowski
5. prof. dr hab. Maciej Kozak
6. mgr Anna Kolańczyk-Marszałek - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 30 sierpnia - 3 września  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 30 sierpnia do 3 września  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego:  10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 36 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021