• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności swiatła: badania fotoochemiczne i magnetyczne - kierownik projektu prof. Bronisław Marciniak

Szczegóły
Kod SD-NChem-G28
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań , sekeretarz mgr Agnieszka Kurzajak
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.02.2022 00:00 – 28.02.2022 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono spintronice molekularnej (organicznej) opartej na hybrydach nieorganiczno/organicznych. Unikalne zjawiska magnetyczne, miedzy innymi takie jak filtrowanie spinowe (spin filtering), mające miejsce na granicy faz organicznej i nieorganicznej wynikają z mieszania się (hybrydyzacji) orbitali molekularnych ze spinowo spolaryzowanymi stanami elektronowymi ferromagnesu. Jak wykazano ostatnio, chiralne cząsteczki organiczne są zdolne do filtrowania spinu takze w przypadku braku kontaktu z ferromagnetykiem. Proces ten nazwany selektywnością spinową indukowaną kierunkiem skręcenia molekuł CISS (chiral-induced spin selectivity - CISS) zależy od chiralności cząsteczki i kierunku elektrycznych momentów dipolowych cząsteczek zaadsorbowanych na danej powierzchni. Co więcej udowodniono również, że sterowanie kierunkiem namagnesowania w cienkiej warstwie ferromagnetycznej może odbywać się poprzez adsorpcję chiralnych molekuł na jej powierzchni (magnetism induced by a proximity of adsorbed chiral molecules - MIPAC). Mimo, że spintronika molekularna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, zaskakująco niewiele zrobiono, aby zbadać jej potencjał w połączeniu z  procesami indukowanymi światłem w chromoforach organicznych. Dlatego głównym celem tego projektu jest synteza i charakterystyka hybryd nieorganiczno/organicznych  utworzonych poprzez samoorganizację cząsteczek organicznych zawierających grupy chromoforowe na wybranych cienkich warstwach ferromagnetycznych (FM) oraz detekcja spolaryzowanego spinowo fotoindukowanego przeniesienia elektronu w tak zaprojektowanych układach. Tak zdefiniowany cel naukowy projektu narzuca konieczność zastosowania dwutorowego podejścia do planowanych badań: z jednej strony badanie fotochemii wzbudzonych chromoforów tworzących warstwę molekularną na powierzchni ferromagnesu, z drugiej zaś badanie indukowanych światłem zmian w dynamice magnetyzacji cienkiej warstwy FM modyfikowanej chromoforem.

Główne cele proponowanego projektu to:

1) Synteza i charakterystyka hybryd nieorganiczno/organicznych z warstwą organiczną składającą się z niechiralnych chromoforów lub chromoforów połączonych z chiralnym oligopeptydem i warstwą nieorganiczną będącą metalicznym ferromagnesem,
2) Charakterystyka fotochemiczna chromoforów zaadsorbowanych na cienkiej warstwie FM ze szczególnym  naciskiem na wykazanie występowania spolaryzowanego spinowo fotoindukowanego przeniesienia elektronu,

3) Wyjaśnienie wpływu, jaki będą miały wzbudzone światłem cząsteczki organiczne na dynamikę namagnesowania ferromagnetyków,

4) Zrozumienie i opisanie natury procesów zachodzących w nieorganicznych/organicznych hybrydach po wzbudzeniu światłem, ze szczególnym uwzględnieniem spolaryzowanego spinowo fotoindukowanego przeniesienia elektronu.

Wierzymy, że nasze dwutorowe podejście i wybór metod eksperymentalnych pozwoli na wyjaśnienie natury procesów fotochemicznych i fotofizycznych zachodzących w hybrydach organicznych chromoforów z ferromagnetykiem.

 

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
projekt nr 2020/39/I/ST5/000597  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab. Bronisław Marciniak - przewodniczący
2. prof.  UAM dr hab. Tomasz Pędziński
3. dr hab. Anna Lewandowskaz-Andrałojć
4. prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
5. prof. dr hab. Marcin Hoffmann
6. mgr Agnieszka Kurzajak - sektretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 7-28 luty 2022 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 7-28 luty 2022  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 11 marca  2022  r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 marca  2022  r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Stypendium

Wysokośc stypendium: 5.000,- PLN. przez okres 36 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021