• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymairowych (3D) materiałów kompozytowych- (kierownik projektu - prof. Hermann Ehrlich)

Szczegóły
Kod SD-NChem-G25
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań , sekeretarz mgr Agnieszka Kurzajak
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (08.10.2021 00:00 – 14.10.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Celem jest zaprojektowanie pomostu między ekstremalną biomimetyką a nauką o materiałach inspirowanych biologicznie, gdzie podstawową zasadą jest wykorzystanie stabilnych chemicznie i termicznie, odnawialnych biopolimerów w celu opracowania nowej generacji bioinspirowanych materiałów kompozytowych 3Dounikatowej strukturze i właściwościach, które pozwolą na ich zastosowanie w ekstremalnych warunkach współczesnego przemysłu, w tym na dużą skalę.W przedstawiony projekciewytyczono ambitne zadania badawcze, dziękiczemu projekt jest wysoce innowacyjny i prezentuje nowatorskie podejściedo syntezymateriałów kompozytowych. Odkryjemy kluczowe aspektystruktury molekularnej sponginowychbiomateriałów morskich, które w końcu pozwolą nam zrealizować ponad 300-letnie marzenie o zrozumieniu chemii i właściwości materiałowychtego unikalnego biokompozytu, od budowyatomistycznejpo poziom makropoziomowy. Prezentowany projekt wynika z pionierskiego odkrycia dotyczącegoodwzorowania struktury potrójnej helisy charakterystycznejdla oryginalnego kolagenuw próbkach sponginowychnawet po ich karbonizacji w temperaturze 1200°C, co stanowi przełomowy krok naprzód w ekstremalnej biomimetycei biotechnologii.Nasza koncepcja prezentujeprawdziwie multidyscyplinarne podejściena szeroką skalędo badanianie tylko właściwości strukturalnych sponginy, ale także mechanizmów jej przemiany w różneformy alotropowewęgla podczas karbonizacji aż do3000 °C. Koncentrując się na dwóch skrajnych scenariuszach biomimetycznych, topieniu stali na zwęglonych matrycach sponginowychi transformacjisponginybogatej w żelazo w materiał „SpongoSteel” w wysokiej temperaturze, propozycja połączy szereg dyscyplin, od nauki o biomateriałach po chemię hydrotermalną, fizykęstanustałego, a nawet strukturę elektronową materiałów. Jeśli mamy zrozumieć mechanizmy transformacji odpowiedniej fazy w tak niezwykłych dla biokompozytów warunkach, ekstremalne biomimetyki,muszą być w pełni zintegrowane. Całościowe zrozumienie rozwoju nowej generacji kompozytów na bazie sponginyi jej wpływu na biomimetykę zdocelowym wykorzystaniemw nowoczesnychtechnologiach,można osiągnąć jedynie dzięki tak wielowymiarowemu podejściu, którego dotychczas nie było realizowane w żadnej z grup badawczych. Bez tej wiedzy pomysł wytwarzania materiałówkompozytowych na bazie węgla o kontrolowanej mikrostrukturze i morfologii, zwłaszcza na dużą skalęz odnawialnych i biodegradowalnych naturalnych źródeł, takich jak gąbki, wydaje się nierealny.

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Hermann Ehrlich
projekt nr 2020/38/A/ST5/00151  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof.  dr hab. Hermann Ehrlich  - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab.Robert Przekop
3. dr Martyna Pajewska-Szmyt
4. prof. dr hab. Marcin Hoffmann
5. prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
6. mgr Agnieszka Kurzajak - sektretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 8-14 października  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 8-14 października  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 18 października  2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 20 października 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5.000,- PLN przez okres 48 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021