• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w syntezie związków metaloidoorganicznych - (kierownik projektu-Prof. Grzegorz Hreczycho)

Szczegóły
Kod SD-NChem-G24
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań , sekeretarz mgr Agnieszka Kurzajak
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.10.2021 12:00 – 15.10.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

W świecie nauki zauważalny jest trend odchodzenia od stosowania katalizatorów opartych na metalach szlachetnych. Ich ceny zawsze były bardzo wysokie i wydaje się, że nie ulegnie to nigdy znaczącej zmianie. W związku z tym, zazwyczaj opracowane procesy bazujące na użyciu ich kompleksów są bardzo drogie i tylko nieliczne z nich znalazły zastosowanie jako katalizatory w syntezie związków na skale przemysłową. Ponadto, wiele z tych procesów charakteryzuje się bardzo ostrymi warunkami prowadzenia procesu oraz długim czasem przebiegu reakcji. W związku z tym, wielu badaczy zainteresowało się poszukiwaniem nowych kompleksów opartych na metalach powszechnie występujących na Ziemi (tj. kobalt, mangan, żelazo i inne), które oprócz niższej ceny, pozwalałyby również prowadzić reakcje w krótszym czasie i łagodniejszych warunkach. Poszukiwanie takiej alternatywy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla szeroko pojętej katalizy homo- i heterogenicznej. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie pincerowymi kompleksami metali jako katalizatorami wielu przemian chemicznych. Możliwości sterowania zarówno właściwościami elektronowymi oraz sterycznymi ligandów poprzez ich odpowiedni dobór oraz wprowadzenie do ich struktury odpowiednich grup funkcyjnych pozwala na syntezę kompleksów o wysokiej aktywności katalitycznej oraz selekt ywności w wielu procesach chemicznych. Wykorzystywane są one zarówno w syntezie molekularnych oraz makromolekularnych produktów organicznych i metaloorganicznych. Celem naukowym projektu jest zastosowanie niedrogich, łatwych do otrzymania pincerowych kompleksów kobaltu w procesach sprzęgania nienasyconych silanów i germananów oraz w reakcjach addycji z wykorzystaniem związków zawierających wiązanie heteroatom – wodór (E-H; E = Si, B oraz Ge). Projekt zakłada opracowanie nowych, selektywnych, przebiegających w łagodnych warunkach katalitycznych metod syntezy szerokiej gamy związków organicznych i metaloorganicznych o unikatowych właściwościach i precyzyjniej strukturze z pominięciem reaktywnych produktów ubocznych. Otrzymane związki są stosowane w przemyśle farmaceutycznym oraz w syntezie tzw. fine chemicals, a dotychczasowe metody ich otrzymywania wymagały stosowania katalizatorów drogich metali (rutenu, platyny rodu, palladu i innych).

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Grzegorz Hreczycho
projekt nr 2018/30/E/ST5/00045  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof.  dr hab. Grzegorz Hreczycho   - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab. Artur Stefankiewicz
3. prof. dr hab. Violetta Patroniak
4. prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
5. prof. dr hab. Marcin Hoffmann
6. mgr Agnieszka Kurzajak - sektretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 4- 15 października   2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 4 - 15 października   2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego:  22 października  2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 26 października 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Stypendium

Wysokośc stypendium : 2.500,- PLN przez okres 36 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021