• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt- Samoasocjujace kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały- (kierownik projektu Prof. Artur Stefankiewicz)

Szczegóły
Kod SD-NChem-G22
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań , sekeretarz mgr Agnieszka Kurzajak
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.10.2021 12:00 – 15.10.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Celem projektu jest synteza nowej generacji nanokapsuł supramolekularnych o strukturze porowatej na drodze niekowalencyjnej samoasocjacji, a także zbadanie właściwości fizykochemicznych oraz kompleksujących otrzymanych architektur. Dzięki trójwymiarowej budowie, porowatej strukturze
i unikalnym właściwościom fizyko-chemicznym kapsuły supramolekularne mogą zostać wykorzystane w kompleksowaniu cząsteczek gości, jako nanoreaktory chemiczne, w stabilizacji cząsteczek wybuchowych, separacji chiralnej, katalizie chemicznej czy też segregacji i sekwestracji gazów. Kolejnym aspektem tego projektu będą badania nad kontrolowaną zmianą właściwości strukturalnych i topologii otrzymanych nanokapsuł oraz wpływu tych zmian na ich funkcjonalność, co doprowadzi do otrzymania nanostruktur o wyrafinowanych właściwościach kompleksujących, które to będą mogły być w sposób odwracalny zmieniane poprzez aplikacje bodźców zewnętrznych (chemicznych
i fizycznych). Tego rodzaju dynamiczne struktury mogą być potencjalnie wykorzystane jako nanotransportery, których rozmiar oraz właściwości kompleksujące mogą być w sposób odwracalny modyfikowane, tym samym znacznie zwiększając możliwości zastosowań takich układów w transporcie cząsteczkowym. Większość obecnie dostępnych prac z dziedziny nanotechnologii wykorzystuje strategię „top-down” polegającą na miniaturyzacji obecnie znanych większych obiektów i materiałów. Proponowany projekt skupia się na odwrotnej strategii „bottom-up” czyli konstruowaniu nanostruktur zaczynając od odpowiednio małych bloków budulcowych, które w ostatecznym rozrachunku dają dynamiczne układy o określonych właściwościach. Strategiczny wpływ przedstawionego projektu badawczego obejmuje rozwój nowej serii dynamicznych bioreceptorów 3D o właściwościach adaptacyjnych.

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Artur Stefankiewicz i
projekt nr 2018/30/E/ST5/00032  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof.  dr hab. Artur Stefankiewicz   - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho
3. prof. dr hab. Violetta Patroniak
4. prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
5. prof. dr hab. Marcin Hoffmann
6. mgr Agnieszka Kurzajak - sektretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 4- 15 października   2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 4 - 15 października   2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 22 października  2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 26 października 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Stypendium

Wysokośc stypendium : 1.750,- PLN przez okres 36 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021