• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych (kierownik projektu - prof. Ireneusz Kownacki)

Szczegóły
Kod SD-NChem-G16
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań , sekretarz mgr Agnieszka Kurzajak
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.07.2021 00:00 – 27.07.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Organiczna elektronika oparta na materiałach rozpuszczalnych stwarza perspektywy masowej i taniej produkcji nowych urządzeń, takich jak wielkopowierzchniowa i lekka fotowoltaika (OPV), organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) oraz fotodiody (OPD). Jednakże, rozwój drukowanej elektroniki organicznej napotkyka barierę wynikającą z braku pełnej kontroli
i zrozumienia zjawisk fizycznych i fizykochemicznych na stykach elementów wchodzących w skład takichurządzeń. W szczególności na wydajność i żywotność praktycznie wszystkich organicznych urządzeń elektronicznych wpływa metaliczno-organiczny interfejs katody. W związku z powyższym wyłania się pilna potrzeba opracowania nadających się do druku i stabilnych katod, które mogłyby zastąpić niestabilne, osadzane próżniowo katody wapniowe oraz magnezowe. Zatem podstawowym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat natury oddziaływań pomiędzy różnymi warstwami, osadzanymi z roztworów (organicznych i nieorganicznych), z których zbudowany jest styk metal/półprzewodnik organiczny. Celem szczegółowym jest opracowanie metod efektywnej modyfikacji funkcji pracy standardowych i wygodnych materiałów elektrodowych, takich jak srebro (metal do druku atramentowego), ITO (standardowa elektroda przezroczysta) oraz PEDOT:PSS (standardowy materiał pokrywający elektrodę). Tego typu modyfikację możnaprzeprowadzić poprzez wprowadzenie drukowalnej warstwy pośredniej ze specjalnie zaprojektowanych
i przygotowanych pochodnych perylenodiimidu (PDI) lub ich kompozytów, jako inteligentnych materiałów interfejsu. W ramach projektu przygotowywane oraz badane będą trzy różne klasy materiałów międzywarstwowych: (1) Pochodne PDI wyposażone w różnego rodzaju ugrupowania polarne, takie jak N-tlenki oraz kationy amoniowe, fosfoniowe i sulfoniowe z towarzyszącymi objętościowymi anionami o niskiej ruchliwości; (2) Kompozyty PDI/grafen utworzone przez zastosowanie  otrzymanych najlepszych materiałów na bazie PDI jako dyspersantów i niekowalencyjnych modyfikatorów powierzchnii płatków grafenu; (3) oraz wysoko zorganizowane jonowe sieci organiczne na bazie PDI utworzone in situ. Oczekuje się, że wspomniane materiały będą wykazywać unikalne właściwości i będą badane jako międzywarstwy katodowe w urządzeniach modelowych. Rola przekładek zostanie zbadana poprzez połączenie fizycznych pomiarów pracy wyjścia elektronów z pomiarami elektrycznymi.

 Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab. Ireneusz Kownacki
projekt nr 2020/37/B/ST5/03929  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. UAM dr hab. Ireneusz Kownacki  - przewodniczący
2. prof. dr hab. Maciej Kubicki
3. prof.UAM  dr hab.inż. Jędrzej Walkowiak
4. prof. dr hab. Marcin Hoffmann
5. prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
6. mgr Agnieszka Kurzajak - sektretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 12 lipca - 27 lipca   2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 12 lipca do 27 lipca  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 36 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021