• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Okrzemki epifityczne porastające makroglony słodkowodne jako źródło krzemu przyswajalnego dla roślin- kierownik projektu prof. Beata Messyasz

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G26
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 , 61-614 Poznań mgr Małgorzata Klimorowska
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-czwartek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.02.2022 00:00 – 21.02.2022 23:59)

 

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki biologiczne.

Opis projektu

W ostatnich latach coraz większe znaczenie w produkcji roślinnej ma krzem, pierwiastek, który nie jest zaliczany do grupy niezbędnych do życia organizmów makro i mikroelementów. Zaobserwowano, że niedobór tego składnika u roślin powoduje zaburzenia wzrostu, rozwoju i reprodukcji, a także zwiększa wrażliwość na substancje toksyczne, patogeny i szkodniki. Do organizmów roślinnych krzem może zostać dostarczony m.in. poprzez korzenie, specyficzne transportery lub na drodze dyfuzji (rośliny dwuliścienne). Intensywność pobierania skorelowana jest z nasileniem transpiracji – im wyższa, tym większe ilości krzemu zostają zaabsorbowane przez roślinę. Pierwiastek ten może być gromadzony bezpośrednio pod kutykulą, tworząc nierozpuszczalną warstwę krzemowo-kutykularną. Tak wzmocnione ściany komórkowe tworzą naturalną barierę dla czynników chorobotwórczych, czy niesprzyjających warunków pogodowych (susza). Stąd w uprawach sadowniczych i warzywniczych coraz częściej wykorzystuje się ziemię okrzemkową o wysokiej zawartości krzemionki (92% SiO2, 43% Si), a jej pozytywny wpływ na rośliny obserwuje się̨ szczególnie w warunkach stresu abiotycznego, np. niedoboru wody, intensywnego naświetlenia, czy silnego zakwaszenia gleby. Użycie okrzemek osadzonych na makroglonach, jako źródła krzemu przyswajalnego dla roślin jest zupełnie nowym, obiecującym i nowatorskim kierunkiem badań w rolnictwie ekologicznym, pozwalającym na wykorzystaniu zbędnej biomasy i w przyszłości znalezienie efektywnego biostymulatora wzrostu roślin w warunkach stresu środowiskowego. 

Celem przedstawianego projektu badawczego jest propozycja wykorzystania biomasy niektórych gatunków makroglonów słodkowodnych wraz z porastającymi je okrzemkami, jako źródła dobrze przyswajalnego krzemu dla roślin. Oceniony zostanie wpływ struktury (powierzchnia, porowatość) poszczególnych gatunków okrzemek, a także czynników fizycznych i chemicznych (temperatura, pH, itp.) na biodostępność krzemu (kwasu krzemowego) dla roślin w uprawach hydroponicznych, a następnie w hodowlach wazonowych i częściowo polowych.

Nowatorstwo i znaczenie obecnego projektu polega w głównej mierze na tym, że stanowi on pierwszą próbę zbadania wpływu krzemu pochodzącego z okrzemek znajdujących się w biomasie makrozielenic słodkowodnych na rozwój wybranych roślin modelowych. Projekt ma charakter wysoce interdyscyplinarny, a jego realizacja połączy doświadczenia z różnych dziedzin nauki (hydrobiologii, fykologii, chemii analitycznej i środowiskowej, rolnictwa). 

Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab Beata Messyasz -UMO-2021/41/B/NZ9/02584

Komisja rekrutacyjna

1.   prof. UAM dr hab. Beata Messyasz - przewodnicząca komisji
2.   prof. UAM dr hab. Mikołaj Kokociński
3.   prof. dr hab. Bogusława Łęska

4.   prof.  dr hb. Witold Wachowiak
5.   prof. UAM dr hab. Anita Szwed

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 14 do  21 luty 2022 r
  • przyjmowanie dokumentów: od 14 do 21 luty 2022 r do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 24 luty 2022 r,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 1 marca 2022 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 24 luty 2022 r

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

Stypendium

Stypendium w wysokości 4.000- zl na 48 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021