• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Poznanie nowych mechanizmów regulujących funkcjonowanie białek WHIRLY- kierownik projektu prof. Agnieszka Ludwików

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G25
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 , 61-614 Poznań - mgr Małgorzata Klimorowska
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-czwartek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki biologiczne.

Opis projektu

The WHIRLY proteins belong to a small family of DNA/RNA binding proteins of higher plants. Most plants possess two WHIRLY proteins located in various compartments in the cell. In Arabidopsis three WHIRLY encoding genes exist in the genome. So far, it is known that WHIRLY1 and 3 play redundant functions, and WHIRLY3 can replace mitochondrial WHY2 during development. Nevertheless, the fundamental function of WHIRLY proteins in the cell is known. Their roles in all these diverse processes might be linked to their binding to DNA and RNA. In plastids, WHIRLY1 and 3 have been found to be major components of nucleoids. The WHIRLY proteins have the ability to bind to single-stranded DNA (ssDNA) and act as transcription factors to regulate defence gene expression and organelle DNA copy number. In addition to that WHIRLIES were found to promote accurate repair of DNA double-strand breaks. Analysis of the crystal structure of potato and Arabidopsis Whirly proteins has provided insight into the DNA-binding mechanism of this family of proteins, their mode of action, and possible autoregulation. In fact, WHIRLY proteins form tetramers and 24-mer higher-order structures. Outstandingly, the plastid-nucleus located WHIRLY1 and mitochondria localized WHIRLY2 both play an important role in the regulation of ABA signalling. In addition, it was found that WHIRLY proteins are involved in chloroplast biogenesis and function, maintaining organelle genome stability and repair, disease resistance, drought stress response, senescence, pollen development and prominently retrograde signalling.
Thesis project: The advertised project will build on our recent findings and aims to elucidate mechanisms regulating WHIRLIES functions. To this end, we will investigate ubiquitin-dependent regulation of WHIRLIES function and targeting. This research will allow identification of a novel signalling routes mediated via WHIRLY proteins.

Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab Agnieszka Ludwików -2021/41/B/NZ3/00711

Komisja rekrutacyjna

1.   prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików - przewodnicząca komisji
2.  
dr Agata Cieśla
3.   dr Anna Kasprowicz-Maluśki

4.   prof. UAM dr hab. Sławomir Borek
5.   prof. UAM dr hab. Michał Kurek

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 16 do  20 maja  2022 r
  • przyjmowanie dokumentów: od 16 do 20 maja  2022 r do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 30 maj 2022 r,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 31 maja 2022 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego:30 maj  2022 r

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

Stypendium

Stypendium w wysokości 5.000- zl na 48 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021