• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Pseudourydyna w biogenezie małych RNA u Arabidopsis thaliana - nowe spojrzenie na starą modyfikację- kierownik dr Jakub Dolata

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G24
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.11.2021 00:00 – 22.11.2021 23:59)

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki biologiczne.

Opis projektu

 Regulacja ekspresji genów jest skomplikowanym procesem, opartym na koordynacji wielu różnych szlaków, w tym epigenetycznej kontroli kondensacji chromatyny, transkrypcji, obróbce RNA (modyfikacja 5' końca mRNA, splicing, poliadenylacja), eksporcie dojrzałych transkryptów do cytoplazmy oraz syntezie białka. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technik głębokiego sekwencjonowania, a w związku z tym wykryciem wielu nowych modyfikacji RNA, odkryto nowe ścieżki regulacji ekspresji informacji genetycznej. 

Do tej pory zidentyfikowano ponad 150 różnych typów modyfikacji RNA. Większość z nich, takie jak N6-metyloadenozyna (m6A) i pseudourydyna (Ψ), została pierwotnie wykryta w występujących na wysokim poziomie strukturalnych RNA: rRNA (rybosomalne RNA), tRNA (transferowe RNA) i snRNA (małe jądrowe RNA). Obecne metody dają możliwość identyfikacji nowych typów modyfikacji i ich dokładnej lokalizacji nie tylko w eksprymowanych na wysokim poziomie cząsteczkach RNA, ale także w mRNA i małych RNA (18-30 nt). Nasze dane potwierdzają występowanie pseudourydyny w małych RNA zarówno u roślin jak i w komórkach zwierzęcych. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób oraz na którym etapie biogenezy dochodzi do tej modyfikacji, a także jaka jest funkcja pseudourydyny w tych krótkich cząsteczkach RNA. Nasza hipoteza zakłada, że konwersja urydyny do pseudourydyny może zachodzić zaraz po lub w czasie transkrypcji i  jest ona ważna dla prawidłowego transportu małych RNA, szczególnie w komórkach generatywnych. W celu potwierdzenia naszych założeń zamierzamy skorzystać zarówno z technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania jak i nowoczesnych i precyzyjnych technik identyfikacji czynników zaangażowanych w modyfikację RNA. 

Efektem przeprowadzonych badań będzie znaczne poszerzenie wiedzy na temat powstawania i działania małych RNA a także poznanie nowych mechanizmów odpowiedzialnych za dziedziczenie epigenetyczne u roślin.

Kierownik projektu

Dr Jakub Dolata- 2020/39/D/NZ1/01918

Komisja rekrutacyjna

1.   Dr Jakub Dolata - przewodniczący komisji
2.  
Prof. dr hab. Artur Jarmołowski
3.   Dr Łukasz Szewc

4.    Prof. UAM dr hab. Sławomir Borek
5.    Prof. UAM dr hab. Michał Kurek

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 5 listopada  2021 r. - 22 listopada 2021
  • przyjmowanie dokumentów: od 5 listopada  2021 r. do 22 listopada 2021 rdo godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 24-25  listopada 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 30 listopada  2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 24-25 listopada  2021 r.

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

Stypendium

Stypendium w wysokości 5.000- zl na 36 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021