• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Zmiany właściwości alergennych ziaren pyłku w czasie ich emisji, transportu w atmosferze i depozycji - kierownik projektu dr Łukasz Grewling

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G23
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (27.10.2021 14:00 – 05.11.2021 23:59)

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki biologiczne.

Opis projektu

 Życie pyłku przenoszonego przez wiatr nie jest łatwe. Po uwolnieniu z kwiatów do atmosfery ziarna pyłku muszą stawić czoła bardzo trudnym warunkom, np. ekstremalnym temperaturom, promieniowaniu słonecznemu i zmiennej wilgotności. Takie warunki mogą znacząco wpłynąć na morfologiczne i fizjologiczne cechy pyłku, w tym jego zdolność do wytwarzania, utrzymywania i uwalniania alergenów (tzw. alergenność pyłku). Zagadką jest jednak wpływ procesów atmosferycznych na właściwości alergizujące pyłku. W rzeczywistości nie wiadomo, jak długo ziarna pyłku mogą utrzymać alergenność, więc praktycznie, jak długo pyłek może wywoływać reakcję alergiczną. Dlatego głównym celem niniejszego projektu jest dokładne wyjaśnienie zjawiska zmian alergenności pyłku podczas całego jego cyklu w atmosferze, począwszy od uwolnienia pyłku, poprzez transport w powietrzu, a skończywszy na osadzeniu pyłku na ziemi.

W ramach projektu planujemy wystawić ziarna pyłku trzech roślin alergennych, tj. Betula pendula (brzoza brodawkowata - drzewo), Phleum pratense (tymotka łąkowa - trawa) i Artemisia vulgaris (bylica pospolita – roślina zielna), czyli najbardziej alergennych gatunków w Europie Środkowej, na warunki charakterystyczne dla transportu lokalnego i globalnego w atmosferze, biorąc pod uwagę zmiany temperatury, wilgotności i promieniowania UV. Eksperymenty będą prowadzone w terenie oraz w warunkach laboratoryjnych (z wykorzystaniem komory klimatycznej i symulatora słonecznego - specjalnego urządzenia symulującego warunki panujące w atmosferze). Potencjał alergenny pyłku będzie wyrażony przez: 1) ilość głównych alergenów pyłku, 2) całkowitą zawartość i skład białek, 3) poziom transkryptów kodujących alergeny pyłku (a więc na poziomie kwasów nukleinowych). Na koniec ocenione zostaną również zmiany w żywotności pyłku, jego zdolności do kiełkowania (tj. wytwarzania łagiewki pyłkowej) i morfologii.

Wiele roślin uważanych jest za istotną przyczynę reakcji alergicznych i szacuje się, że około 20–25% populacji cierpi na alergię pyłkową. Ziarna pyłku są nośnikami licznych białek, w tym wielu ważnych alergenów. Każda przemiana alergenności pyłku podczas transportu pyłku może zatem mieć znaczenie dla jego zdolności do wywoływania reakcji alergicznych. Na przykład obecnie tak naprawdę nie wiadomo, czy pyłek, który został uwolniony rano, jest nadal tak samo alergenny w nocy. Czy alergicy mogą spać przy otwartych oknach? Czy mogą uprawiać jogging wieczorem, lub też, czy po okresie kwitnienia traw mogą kosić trawę? To tylko kilka pytań, na które nasz projekt ma odpowiedzieć i które mogą poprawić jakość życia osób uczulonych. Wyniki tego projektu mogą również dostarczyć danych, które mogą poprawić aktualne prognozy pyłkowe i modele transportu pyłku w atmosferze, ponieważ w tych modelach zakłada się, że pyłek jest cząstką niezmienną, tj. nie zmienia swoich właściwości w czasie, i nie mają na niego wpływu warunki podczas jego transportu. Jako, że planujemy oszacować wpływ długości transportu i warunków na alergenność pyłku, możemy więc wyposażyć prognozy pyłku w ważną zmienną, jaką jest stopień zmian alergenności pyłku.

Pomyślne osiągnięcie celów projektu zaowocuje lepszym zrozumieniem związku między ziarnami pyłku, środowiskiem i zdrowiem ludzi. Wierzymy, że projekt dostarczy wielu cennych danych ilościowych i jakościowych na temat składu alergenów i białek w pyłku, które wciąż są rzadkie. Ponadto, określając związek między przemianą alergenów a warunkami pogodowymi, wyniki te mogą dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących wpływu zmian klimatycznych na przyszłe zmiany ekspozycji na alergeny pyłku. Wyniki tego projektu mogą więc znaleźć praktyczne zastosowanie, np. w praktyce klinicznej w zapobieganiu chorobom alergicznym, czy w poprawie aktualnych prognoz pyłkowych. Wreszcie, oczekuje się, że projekt znacząco wzmocni współpracę między partnerami projektu, co może stanowić siłą napędową dla pojawienia się nowych pomysłów w dziedzinie nauk o atmosferze, aerobiologii i badań jakości powietrza.

Kierownik projektu

Dr Łukasz Grewling

Komisja rekrutacyjna

1.    Dr Łukasz Grewling – przewodniczący komisji
2.    Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
3.    Prof. dr hab. Joanna Deckert
4.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
5.    Prof. dr hab. Witold Wachowiak. 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 27 października  2021 r. do 5 listopada  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 27 października  2021 r. do 5 listopada  021 r.. do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 9-10 listopada 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 15 listopada  2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 9-10 listopada  2021 r.

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

Stypendium

Stypendium w wysokości 5.000- zl na 48 miesięcy. Projekt UMO-2020/39/B/ST10/01554


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021