• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Dlaczego komorki stają sie mniejsze, aby przeżyć? Analiza tytoniu BY2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego i solnego w poszukiwaniu kluczowych czynników regulujących gospodarkę energią, molekularną homeostazę i wielkośc komórek - (kierownik projektu dr Anna Kasprowicz-Maluśki)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G20
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Biologii, ul.Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, mgr Małgorzata Tajdel-Zielińska - sekretarz
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (13.09.2021 00:00 – 23.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu: 

 

Tematyka projektu związana jest z zachodzącymi u roślin procesami nabywania i utrzymywania tolerancji na stres oraz adaptacji do niekorzystnych warunków środowiskowych. Mimo iż adaptacja do niekorzystnych warunków jest determinantem przetrwania wielu gatunków, molekularny mechanizm adaptacyjny pozwalający komórkom roślinnym funkcjonować lata w niekorzystnych jest słabo poznany.

 

Proponowane w ramach projektu badania oparte będą o unikatowy układ eksperymentalny zawiesin komórek tytoniu BY2 stopniowo adaptowanych do jonowego- i niejonowego osmotycznego stresu w latach 2005-2006. Linie te cechują się jednorodną strukturę genetyczną (powstały z jednej zlewki zawiesiny), w pełni kontrolowanymi warunkami wzrostu oraz setkami pokoleń komórek żyjących w warunkach stresu letalnego dla niezaadaptowanych komórek. Przeprowadzone przeze mnie analizy transkryptomu adaptowanych komórek BY2 pokazały, że status molekularny komórek roślinnych adaptowanych do warunków stresu jonowego- i nie-jonowego był zaskakująco podobny do kontroli. Komórki te ‘nauczyły się żyć’ w niekorzystnym środowisku. Zaplanowane eksperymenty zweryfikują występowanie stanu ‘nowej molekularnej homeostazy’ i pokażą w jaki sposób komórki go osiągają.

 

Doktorant przeprowadzi analizę czterech linii komórek BY-2 adaptowanych od 15 lat do różnych warunków stresu osmotycznego (stres NaCl, KCl, mannitolu i sorbitolu) i linii hodowane w warunkach kontrolnych. Przeprowadzi ponadto stopniową adaptację komórek BY2 do zwiększających się warunków stresu (od 0mM do 450 mM sorbitolu/mannitolu i do 190 mM NaCl/KCl) oraz stopniowo zredukuj stężenie czynnika osmotycznego w adaptowanych liniach (z 450 mM mannitolu/sorbitolu do 0 mM i z 190 mM NaCl/KCl do 0 mM). Ten eksperyment (niezbędny dla rozróżnienia zmian związanych z nagłym i chronicznym stresem) pozwoli odpowiedzieć na pytanie: Czy powrót do warunków kontrolnych jest odczuwany przez adaptowane rośliny podobnie jak stres i czy taka re-adaptacja będzie związana ze stopniową zmianą rozmiaru komórki, organizacji sub-komórkowej i metabolizmu komórkowego?

 

Wybrany kandydat będzie członkiem zespołu realizującego multidyscyplinarne, nowatorskie analizy wysokoprzepustowe poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu, bioenergetyki a także intensywne analizy mikroskopowe mające na celu określenie kluczowych czynników warunkujących zdolność adaptacji komórek roślinnych do warunków stresu osmotycznego i solnego. Doktorant przeprowadzi stopniową adaptację komórek oraz de-adaptację. Zaangażowany będzie przede wszystkim w badania z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych: mikroskopii konfokalnej, mikroskopii superrozdzielczej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej i FIB-SEM a także w badania metabolizmu komórkowego.

 

 Kierownik projektu

Dr Anna Kasprowicz Maluśki   Projekt: NCN 2020/39/B/NZ9/03336

Komisja rekrutacyjna

1.    Dr Anna Kasprowicz Maluśki – przewodnicząca komisji
2.    Prof. UAM dr hab. Andrzej Pacak
3.    Dr Tomasz Skrzypczak
4.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
5.    Prof. UAM dr hab. Witold Wachowiak
6.    Mgr Małgorzata Zielińska-Tajdel - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 


  • termin rejestracji w systemie IRK: od 13 -23  września  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 13-23 wrzesnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 27-28 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 30 września  2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokość stypendium: 5000 PLN przez okres 48 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021