• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt- - Konkurencja międzygatunkowa o przestrzeń akustyczną u ptaków (kierownik projektu - dr Michał Budka)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G19
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (25.08.2021 00:00 – 03.09.2021 23:59)

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki biologiczne.

Opis projektu

 Zwierzęta zamieszkujące ten sam ekosystem konkurują ze sobą o zasoby (np. pokarm, wodę, kryjówki, partnerów) zarówno na poziomie wewnątrzgatunkowym jak i międzygatunkowym. Konkurencja międzygatunkowa jest jednym z procesów ekologicznych, który kształtuje strukturę zespołu zwierząt i prowadzi do powstawania różnorodnych strategii i adaptacji (anatomicznych, behawioralnych, fizjologicznych), które mogą dać przewagę jednym gatunkom nad ich konkurentami. 

Wiele gatunków zwierząt lądowych, włączając owady, płazy, ptaki i ssaki, wykorzystuje sygnały dźwiękowe do komunikowania się. Komunikacja jest procesem, w którym nadawca intencjonalnie wysyła informację do odbiorcy w celu zmodyfikowania jego zachowania. Wszystkie gatunki zwierząt występujące w tym samym ekosystemie transmitują swoje sygnały dźwiękowe przez środowisko, które charakteryzuje się lokalnie specyficznymi właściwościami akustycznymi. Właściwości akustyczne środowiska są kształtowane zarówno przez strukturę roślinności, która nadaje główny kształt przestrzeni akustycznej, jak również przez dźwięki (biotyczne i abiotyczne) obecne w środowisku oraz interakcje pomiędzy odzywającymi się gatunkami. Przestrzeń akustyczna wyznaczana jest przez trzy osie: (1) zakres częstotliwości, w których sygnały dźwiękowe są nadawane, (2) amplitudę (lub inaczej głośność) dźwięku i (3) czas, w którym sygnał jest nadawany. 

Międzygatunkowa konkurencja o przestrzeń akustyczną była rzadko badana w przeszłości. Większość badań dotyczących tego procesu ekologicznego koncentrowała się na konkurencji pomiędzy blisko spokrewnionymi gatunkami lub bardzo wąską i specyficzną grupą gatunków, ponadto dotyczyła najczęściej krótkiego okresu czasu w sezonie lęgowym lub wycinku z dnia (zazwyczaj okres porannego chóru, kiedy większość gatunków ptaków śpiewa w tym samym czasie). Dlatego nie jest do końca wiadome, jak różne gatunki zwierząt konkurują ze sobą o przestrzeń akustyczną, jakie mechanizmy i strategie wykształciły poszczególne gatunki oraz kto jest zwycięzcą a kto przegranym w takiej międzygatunkowej konkurencji? 

W moim projekcie chciałbym skupić się na międzygatunkowej konkurencji o przestrzeń akustyczną u ptaków, uwzględniając również wpływ dźwięków produkowanych przez inne zwierzęta obecne w danym środowisku. Głównym pytaniem badawczym projektu jest czy i w jaki sposób różne gatunki ptaków konkurują ze sobą, jak również z innymi niż ptaki gatunkami zwierząt, o przestrzeń akustyczną? Przewiduję, że aby zapewnić efektywną komunikację i uniknąć akustycznego pokrywania się, następujące strategie mogły wyewoluować: (1) przestrzenne rozdzielenie (gatunki produkujące podobne wokalizacje zajmują różne miejsca w przestrzeni - terytorializm międzygatunkowy), (2) czasowe rozdzielenie (gatunki produkujące podobne wokalizacje są aktywne głosowo o różnych porach dnia lub w różnym okresie roku - nie odzywają się w tym samym czasie), (3) spektralne (częstotliwościowe) rozdzielenie (gatunki unikają hałasu w paśmie częstotliwości, w którym nadają swój własny sygnał dźwiękowy i nie wydają dźwięków gdy to pasmo częstotliwości jest zajęte przez dźwięki innych gatunków),  (4) adaptacja spektralna (gatunki korygują swoją piosenkę w zależności od aktualnego poziomu hałasu w paśmie częstotliwości, które zajmuje dany gatunek, poprzez zmianę częstotliwości śpiewu lub używanie typów piosenek, które są mniej maskowane przez hałas). 

Aby przetestować wyżej wymienione hipotezy autonomiczne rejestratory dźwięku bedą rejestrowały pejzaż dźwiękowy podczas całego sezonu lęgowego w trzech lokalizacjach: lesie borealnym, umiarkowanym i tropikalnym. Wybrane lokalizacje różnią się zasadniczo pod względem dostępnej dla ptaków przestrzeni akustycznej (różna długość dnia i sezonu lęgowego, różna intensywność wokalizacji innych niż ptaki zwierząt), ale również pod względem ekologii zamieszkujących je gatunków ptaków, co pozwoli na pokazanie różnych strategii i modeli konkurencji o znalezienie optymalnej niszy akustycznej. Nagrania z automatycznych rejestratorów umożliwią opisanie kiedy śpiewają poszczególne gatunki na tle wokalizacji innych zwierząt (włączając ptaki) oraz dlaczego robią to właśnie w taki sposób. Dodatkowo, przeprowadzone zostaną eksperymenty typu playback w celu eksperymentalnego potwierdzenie (lub obalenia) zaproponowanych hipotez. Podczas eksperymentów typu playback symulowane będzie pojawienie się akustycznie nowych gatunków, które w różnym stopniu konkurować będą z lokalnymi gatunkami o przestrzeń akustyczną. Obserwowane będzie zachowanie testowanych ptaków, włączając w to odpowiedź wokalną. Według mojej wiedzy, przedstawiony projekt jest pierwszym kompleksowym podejściem mającym na celu zbadanie konkurencji o przestrzeń akustyczną u ptaków. Wyniki projektu pozwolą dowiedzieć się w jaki sposób interakcje pomiędzy gatunkami kształtują sygnały akustyczne i lepiej zrozumieć ewolucję sygnałów dźwiękowych, które znajdują się zarówno pod wewnątrzgatunkową jak i międzygatunkową presją selekcyjną. 

Kierownik projektu

Dr Michał Budka email: michal.budka@amu.edu.pl

Komisja rekrutacyjna

1.    Dr Michał Budka– przewodniczący komisji
2.    Prof. dr hab.
Tomasz Osiejuk
3.    Dr Paweł Szymański
4.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
5.    Prof. UAM dr hab. Witold Wachowiak
6.    Prof. UAM dr hab. Michał Rurek

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 25 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 25 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2021 r. do 8 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 13 września 2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2021 r. do 8 września 2021 r.

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku.

Stypendium

Stypendium w wysokości 4.000- zl na 36 miesięcy. Projekt SONATA 2019/35/D/NZ8/04416


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021