• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Koewolucja gospodarz-pasożyt w strefie wtórnego kontaktu: konsekwencje dla przepływu genów i epidemiologii (kierownik projektu - Prof. Jacek Radwan)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G18
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (23.08.2021 10:00 – 03.09.2021 23:59)

Konkurs do projektu w ramach dodatkowej puli miejsc do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM w dyscyplinie: nauki biologiczne.

Opis projektu

 Organizmy żywe są pod stałą presją ewolucyjną powodowaną przez organizmy chorobotwórcze, których sukces zależy z kolei od ich zdolności do unikania odpowiedzi odpornościowej gospodarza.  Powinno to prowadzić do koewolucji układu odpornościowego gospodarza i molekuł organizmów patogennych, które są jego celem. Gospodarze i pasożyty (w szerokim sensie obejmującymi wszelkie organizmy chorobotwórcze) muszą nieustannie się zmieniać, aby dotrzymać kroku drugiej stronie, co określa się mianem procesu Czerwonej Królowej, od postaci z książki Lewisa Caroll „Alicja w Krainie Czarów. Po drugiej stronie lustra”, która oznajmia Alicji, że „Tutaj (...), aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec ile sił”. Koewolucja taka może mieć ważne konsekwencje dla wielu procesów ewolucyjnych, włączając ewolucję zjadliwości patogenów, ewolucję płciowości i dobór płciowy czy proces powstawania gatunków (specjację). Jednak udokumentowanie takiej koewolucji jest niezwykle trudne, wymaga bowiem znajomości genów, odpowiadających za interakcje gospodarz-pasożyt. W przypadku bakterii z rodzaju Borrelia, które wywołują zespół schorzeń określanych mianem boreliozy, oraz ich gospodarzy, ten warunek jest spełniony.

 Geny układu dopełniacza, które stanowią istotny element pierwotnej odpowiedzi odpornościowej, oraz białka mikroorganizmów, które potrafią hamować ich funkcję, dają znakomitą okazję do wglądu w proces koewolucji na poziomie genów. Krętki boreliozy wykorzystują szereg strategii omijania ataku przez układ dopełniacza. Jednym z nich jest wykorzystywania czynnika H gospodarza. Czynnik ten chroni komórki gospodarza przed autoagresją, czyli atakiem dopełniacza na własne komórki. Białka powierzchniowe OspE produkowane przez krętki potrafią wiązać CFH, chroniąc bakterie przed zniszczeniem przez układ dopełniacza. W projekcie zamierzam  śledzić koewolucje genów OspE i CFH w czasie, wykorzystując jednego z najważniejszych nosicieli Borrelia w Europiej, jakim jest gryzoń nornica ruda. Mam nadzieję, że uda się wykazać, czy geny OspE przystosowują się do genotypów CFH przeważających w populacji. Drugą parą genów, którą zamierzam badać, są geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) gospodarza, które mogą rozpoznawać fragmenty białek kodowanych przez gen OspC, niezbędnego krętkom boreliozy w celu dokonani infekcji.

Zamierzam tez wykorzystać układ OspE/CFH do zbadania potencjału koewolucji gospodarz-pasożyt w kształtowaniu izolacji rozrodczej, która może prowadzić do specjacji. Wstępne dane, zebrane przez mój zespół wskazują, że nornice zamieszkujące obszary, skolonizowane z dwóch różnych miejsc, w których nornice przetrwały okres zlodowaceń (Karpaty i Ural), różnią się znacznie pod względem wariantów genów CFH. Zamierzamy testować hipotezę, że koewolucja genów CFH i OspE doprowadziła do powstania bariery dla przepływu genów w strefie kontaktu miedzy populacjami kolonizującymi Europę z Karpat i z Uralu. Bariera taka mogłaby wynikać z lepszego przystosowania nornic do zwalczania Borrelii, z którymi koewoluowały w okresie izolacji, albo tez z autoagresji wywoływanej u mieszańców przez „obcy” wariant CFH. Proponowane badania testować będą oba te scenariusze. 

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Jacek Radwan  email:jradwan@amu.edu.pl

Komisja rekrutacyjna

1.    Prof. dr hab.  Jacek Radwan – przewodniczący komisji
2.    Prof. dr hab.
Tomasz Osiejuk
3.    Dr Michał Budka
4.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
5.    Prof. UAM dr hab. Witold Wachowiak
6.    Prof. UAM dr hab. Michał Rurek

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 23 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 23 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2021 r. do 8 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 13 września 2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny. 

Wymagane dokumenty     

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2021 r. do 8 września 2021 r.

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku.

Stypendium

Stypendium w wysokości 5.000- zl na 48 miesięcy. Projekt MAESTRO 2019/34/A/NZ8/00231

 


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021