• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Czy dobór wewnątrzpłciowy napędza ewolucję indywidualnego charakteru zwierzęcych sygnałów? (kierownik-Prof. Tomasz Osiejuk)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G17
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu: 

Zwierzęta, podobnie jak ludzie, posiadają specyficzne osobniczo głosy. Cechy indywidualne wokalizacji znaleziono już w głosach ponad stu różnych gatunków ssaków i ptaków. Podobnie jak ludzie, zwierzęta potrzebują umiejętności rozpoznawania innych po to by skutecznie poruszać się w swoim socjalnym środowisku, żeby wiedzieć kto jest przyjacielem a kto wrogiem, żeby wybrać najbardziej korzystną odpowiedź w każdej interakcji z innymi osobnikami. W przypadku pewnych gatunków oraz niektórych rodzajów wokalizacji jest jednak znacznie łatwiej wskazać na specyficzną indywidualnie charakterystykę sygnałów. Być może więc osobniki niektórych gatunków zwierząt bardziej „potrzebują” brzmieć indywidualnie a ta indywidualność jest efektem działania pewnych ewolucyjnych procesów selekcyjnych ?
Jednym z ikonicznych przykładów są badania nad pingwinami królewskimi, które pokazały że przeżywalność piskląt i sukces reprodukcyjny rodziców zależy od zdolności do rozpoznawania głosu własnego dziecka i własnego rodzica spośród tysięcy krzyczących równocześnie osobników. Do tej pory badacze szukający wyjątkowo indywidualnych charakterystyk głosów skupiali się głównie na gatunkach żyjących w dużych, nierzadko socjalnie skomplikowanych grupach, gdzie szczególną rolę odgrywa kontekst rozpoznawania się rodziców i potomstwa. My przypuszczaliśmy, że sygnalizowanie kim się jest, może odgrywać kluczową rolę przy unikaniu ponownych starć z tymi samymi rywalami. W konsekwencji im większa pula rywali z jakimi można się potencjalnie spotkać, tym większa konieczność wydawania sygnałów brzmiących odmiennie niż sygnały pozostali. W niniejszym projekcie będziemy więc starać się znaleźć związki między indywidualnością wokalizacji zwierząt a zagęszczeniami w jakich żyją.
Jest zaskakujące jak niewiele wcześniejszych badań zajmowało się taką relacją. Przygotowaliśmy kompleksowy projekt dotyczący tej problematyki na różnych poziomach. Sprawdzimy czy gatunki żyjące na ogół w większych zagęszczeniach mają bardziej indywidualne charakterystyki głosów niż gatunki żyjące w niskich zagęszczeniach. Dla wybranych gatunków sprawdzimy indywidualność sygnałów w populacjach różniących się zagęszczeniami. Wreszcie sprawdzimy czy sąsiadujące ze sobą osobniki różnią się wokalizacjami i czy „próbują brzmieć inaczej” niż sąsiedzi, aby być łatwiej rozpoznawalnymi przez intruzów. Zbadamy również czynniki genetyczne i społeczne, które mogą mieć wpływ na rozwój i skalę indywidualności w wokalizacjach.
Nasz projekt pomoże nam lepiej zrozumieć pozornie prostą obserwację i uzyskać lepszą odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego zwierzęta (osobniki w obrębie gatunku) różnią się między sobą? Oprócz ogromnego znaczenia indywidualnego zróżnicowania sygnałów dla komunikacji i innych aspektów zachowania zwierząt, dobre poznanie fundamentów indywidualnej zmienności jest niezmiernie ważne również dla lepszego zrozumienia procesów ewolucyjnych, w szczególności mechanizmów naturalnej selekcji odpowiedzialnych bezpośrednio za biologiczne zróżnicowanie osobników.

W ramach projektu zbierzemy również duże kolekcje nagrań wielu osobników różnych gatunków, zarówno o prostych jak i bardzo złożonych wokalizacjach. Dane te będą stanowiły bardzo cenne zasoby do aktualnie trwających prac badawczych zmierzających do opracowywania manualnych (nadzorowanych przez człowieka) i automatycznych narzędzi do indywidualnej identyfikacji akustycznej zwierząt. Metody takie pozwalałby między innymi na śledzenie losów poszczególnych osobników w czasie w sposób zupełnie nieinwazyjny, bazujący wyłącznie na nagraniach głosów rejestrowanych zwierząt.

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk  Projekt: NCN 2020/02/Y/NZ8/0034

Komisja rekrutacyjna

1.    Prof. dr hab. Tomasz Osiejuk – przewodniczący komisji
2.    Dr Paweł Szymański
3.    Dr Michał Budka
4.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
5.    Prof. UAM dr hab. Witold Wachowiak
6.    Prof. UAM dr hab. Michał Rurek
7.    Mgr Katarzyna Łosak - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 15 sierpnia - 3 września  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 15 sierpnia  - 3 wrzesnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 7-8 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 13 września  2021 r.

II tura

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 13 -23  września  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 13-23 wrzesnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 27-28 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 29 września  2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokość stypendium: 5000 PLN przez okres 36 miesięcy + możliwość przedłużenia o 12 miesięcy (stypendium Szkoły Doktorskiej)


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021