• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za funkcje białek związanych z patogenezą z lateksu Chelidonium majus (kierownik projektu - Prof. Robert Nawrot)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G16
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.08.2021 00:00 – 03.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu: 

Rośliny wykształciły skomplikowane mechanizmy obronne przed infekcjami patogenami, roślinożercami oraz czynnikami biotycznymi i abiotycznymi. Ważnymi składnikami tego systemu są białka związane z patogenezą roślin (PR). Celem projektu jest wyjaśnienie struktury, funkcji i mechanizmu molekularnego białek Chelidonium majus GRP i MLP oraz ich aktywności przeciwwirusowej i przeciwnowotworowej poprzez analizę mutantów C. majus z niedoborem MLP i GRP oraz z wykorzystaniem wybranych linii komórkowych. C. majus to modelowa roślina lecznicza z rodziny Papaveraceae o działaniu przeciwwirusowym, przeciwdrobnoustrojowym, proapoptotycznym i cytotoksycznym. Chociaż ekstrakty z tej rośliny od dawna stosowane są w tradycyjnej medycynie ludowej, molekularny mechanizm ich działania wciąż pozostaje nieznany.

 

Wstępne badania z wykorzystaniem bioinformatycznej metody dokowania in silico kilku alkaloidów benzyloizochinolinowych do modeli białek GRP i MLP wykazały, że białka te mogą posiadać miejsca aktywne do ich wiązania. Ostatnie wyniki dokowania molekularnego kierownika projektu wykazały wysokie powinowactwo kilku specyficznych alkaloidów do hydrofobowej kieszeni białka MLP. Sugeruje to możliwą rolę niektórych białek obronnych jako transporterów związków niskocząsteczkowych w roślinie. Oba białka należą do białek wiążących RNA (RBP). Rośliny intensywnie wykorzystują RBP do obrony przed infekcjami wirusowymi – niektóre RBP gospodarzy są zaangażowane w hamowanie replikacji, przemieszczania i translacji wirusów RNA przez specyficzne wiązanie RNA. Białka te są prawdopodobnie zaangażowane w odpowiedzi obronne roślin przeciwko infekcjom wirusowym, ale molekularny mechanizm tej aktywności jest niejasny. W piśmiennictwie niewiele jest informacji o przeciwwirusowym działaniu lateksu C. majus przeciwko wirusom roślinnym, prawdopodobnie dlatego, że roślina ta wydaje się nie być bardzo odporna na choroby, zwłaszcza pochodzenia wirusowego.

 

Nasza hipoteza zakłada, iż białka MLP i GRP z lateksu C. majus są ważnymi czynnikami aktywności przeciwwirusowej lateksu, ich ekspresja jest zwiększona w różnych warunkach stresu biotycznego i abiotycznego, a działanie to może być wzmocnione przez inne składniki lateksu. Białka mogą ewentualnie ułatwiać transport związków niskocząsteczkowych do komórki lub nawet odgrywać rolę ich transporterów. Obecnym wyzwaniem jest rozwikłanie mechanizmów regulacyjnych odpowiedzialnych za produkcję białek MLP i GRP w roślinie w różnych warunkach stresowych, w tym infekcji wirusowej.

 

Aby osiągnąć te cele planujemy: (1) przeanalizować sekwencje kodujące genów MLP i GRP; (2) biotechnologicznie wytworzyć białka MLP i GRP; (3) ustalić system transformacji C. majus; (4) przeprowadzić inokulację zmodyfikowanych roślin C. majus po usunięciu genów kodujących białka MLP i GRP roślinnym wirusem RNA, w celu potwierdzenia lub wykluczenia ich funkcji przeciwwirusowych w roślinie i poznania ewentualnych innych funkcji; (5) testowanie aktywności przeciwwirusowych, przeciwnowotworowych i immunostymulujących kombinacji naturalnych oraz zmodyfikowanych białek MLP i GRP ze związkami niskocząsteczkowymi (alkaloidami) przy użyciu odpowiednio pseudowirionów HPV (PsV) i linii komórek nowotworowych.

 

Zakażenia wirusowe roślin mają istotne znaczenie gospodarcze. Chociaż niniejszy projekt jest poświęcony podstawowym badaniom mającym na celu zrozumienie molekularnego podłoża systemu obronnego roślin, wiedza uzyskana z Projektu będzie ważna dla przyszłego ulepszenia hodowli roślin uprawnych i ważnych farmakologicznie, które mogłyby być stymulowane do wyższej ekspresji takich białek i wzmocnienie ich obrony przed patogenami. Taki sposób może pomóc w uniknięciu transgenizacji roślin uprawnych w celu stymulowania ich potencjału obronnego. Zwiększona kontrola chorób wirusowych roślin poprzez stymulację odpowiedzi obronnej roślin może pomóc pokonać istotne bariery w rolnictwie, unikając rozwoju dalszej transgenizacji upraw. Dlatego badania przeprowadzone w ramach tego projektu mają przyszły potencjał silnego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Projekt ma potencjał, aby silnie wpłynąć na badania nad naturalnymi związkami i zdobyć nową wiedzę na temat roli białek roślinnych i funkcji układu odpornościowego roślin. Wspólne badania w dziedzinie biotechnologii, proteomiki i wirusologii mogą dodatkowo stymulować interdyscyplinarne badania w tej dziedzinie.

 Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab. Robert Nawrot   Projekt: NCN OPUS 2019/35/B/NZ9/03851 

Komisja rekrutacyjna

1.     prof. UAM dr hab. Robert Nawrot – przewodniczący
2.     prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk Nowicka
3.     prof UAM dr hab Lucyna Mrówczyńska
4.     dr Jakub Barylski
5.     prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
6.     prof. UAM dr hab. Michał Rurek
                    7.     dr Alicja Warowicka – sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 15 sierpnia - 3 września  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 15 sierpnia  - 3 wrzesnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 7-8 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 13 września  2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokość stypendium : 4000 PLN przez okres 24 miesięcy a po ocenie śródokresowej 5000 PLN na okres 2 kolejnych lat


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021