• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Kompetycja pomiędzy białkami ProQ, Hfg i FinO wiążącymi RNA u Escherichia coli (kierownik projektu - Prof. Mikołaj Olejniczak)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G15
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.07.2021 00:00 – 27.07.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Ważną rolę w regulacji ekspresji genów u bakterii pełnią małe regulatorowe RNA, które uczestniczą w adaptacji bakterii do zmian w środowisku zewnętrznym, w utrzymywaniu homeostazy wewnątrzkomórkowej, oraz w kontroli wirulencji bakterii. U bakterii Escherichia coli w regulacji zależnej od RNA uczestniczą białka ProQ i Hfq, które wiążą liczne cząsteczki RNA, oraz plazmidowe białko FinO, które rozpoznaje niewielką liczbę cząsteczek RNA. Białko Hfq jest zbudowane w postaci pierścienia złożonego z sześciu identycznych podjednostek, posiadającego na swojej powierzchni trzy regiony wiązania RNA. Natomiast białka ProQ i FinO należą do rodziny białek z domeną FinO, które występują u licznych gatunków β- i γ-proteobakterii. W białku ProQ domena FinO jest połączona za pomocą sekwencji linkerowej z C-końcową domeną Tudor. Natomiast w plazmidowym białku FinO domena FinO połączona jest z N-końcowym regionem bogatym w aminokwasy o ładunku dodatnim.
Niedawne badania globalnego wiązania cząsteczek RNA pokazały, że białka ProQ i Hfq wiążą w większości odrębne pule cząsteczek RNA w komórkach E. coli oraz Salmonella enterica. Ponieważ motywem RNA rozpoznawanym przez oba te białka są między innymi struktury terminatorów transkrypcji niezależnych od białka Rho prowadzi to do interesującego pytania, w jaki sposób oba białka rozpoznają odrębne pule cząsteczek RNA. Zaskakującym odkryciem dokonanym niedawno w naszym laboratorium było stwierdzenie, że motywy sekwencji bogate w adenozyny, które występują w cząsteczkach RNA najczęściej wiązanych przez ProQ w E. coli, zapobiegają wiązaniu tych cząsteczek RNA przez białko Hfq. Oznacza to, że zdolność do rozpoznawania właściwych cząsteczek RNA przez ProQ zależy nie tylko od wiązania odpowiednich motywów struktury RNA przez białko ProQ, ale także od kompetycji o wiązanie tych RNA z białkiem Hfq.
Aby wyjaśnić znaczenie kompetycji pomiędzy białkami ProQ, Hfq i FinO o wiązanie cząsteczek RNA, w proponowanym projekcie zamierzamy zbadać w jaki sposób nadekspresja każdego z tych białek w komórkach E. coli wpływa na to z jakimi cząsteczkami RNA wiążą się pozostałe białka. Badania te zamierzamy przeprowadzić przy pomocy metod opartych o globalne sekwencjonowanie RNA. Ponadto chcemy wyjaśnić jakie cechy cząsteczek RNA decydują o tym, czy są one wiązane przede wszystkim przez jedno z tych białek, czy też mogą podlegać kompetycji pomiędzy białkami wiążącymi RNA w komórkach E. coli. W tym celu porównamy wiązanie do białek ProQ, Hfq i FinO cząsteczek RNA, które preferencyjnie wiążą się z różnymi białkami u E. coli, a także takich, które są najbardziej podatne na kompetycję pomiędzy nimi. Porównamy także wiązanie do tych białek takich cząsteczek RNA, do których wprowadzimy mutacje w regionach, które mogą być istotne dla proponowanych oddziaływań z tymi białkami.
Spodziewamy się, że badania planowane w tym projekcie pozwolą na wyjaśnienie znaczenia kompetycji pomiędzy białkami wiążącymi RNA w modulowaniu mechanizmów regulacji ekspresji genów u bakterii. Ponadto pozwolą na lepsze poznanie funkcji biologicznych białek należących do szeroko rozpowszechnionej i zachowanej ewolucyjnie rodziny białek z domeną FinO.

 Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak

projekt UMO-2020/39/O/NZ1/02448

Komisja rekrutacyjna

1.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak – przewodniczący komisji
2.    Prof. UAM dr hab. Michal Rurek
3.    Dr hab. Ewa Stepniak-Konieczna
4.    Prof. dr hab. Krzysztof Sobczak
5.    Prof. UAM dr hab. Piotr  Ziółkowski

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 14 -27  lipca 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 14 - 27  lipca 2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 28 lipca 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 2 sierpnia  2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 24 miesięcy a po ocenie śródokresowej 6000 PLN na okres 2 lat 


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021