• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt- Terapeutyczna aktywacja oraz determinanty sygnalizacyjne autoregulacyjnej ekspresji MBNL1 w dystrofii miotonicznej (kierownik projektu - Dr hab. Ewa Stępniak-Konieczna)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G14
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Biologii, ul.Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, dr
Godziny otwarcia sekretariatu poniedzialek-czwartek - 8.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.07.2021 00:00 – 27.07.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Tematyka projektu związana jest z dystrofią miotoniczną (DM) - nerwowo-mięśniową chorobą genetyczną powodowaną ekspansją trójnukleotydowych powtórzeń mikrosatelitarnych w regionie niepodlegającym translacji genu DMPK. Jednym z głównych objawów molekularnych DM jest sekwestracja białek z rodziny Muscleblind-like (MBNL) na toksycznych transkryptach DMPK zawierających ciągi powtórzeń. Sekwestracja MBNL prowadzi do ich funkcjonalnego niedoboru i zmian komórkowych w metabolizmie RNA, przede wszystkim w alternatywnym składaniu (alternative splicing) cząsteczek pre-mRNA. Wszystkie paralogi białek MBNL (MBNL1-3) posiadają zdolność precyzyjnego regulowania poziomu MBNL1, najpowszechniej eksprymowanego białka z rodziny, poprzez kontrolę alternatywnego składania pierwszego kodującego eksonu (e1) w pre-mRNA MBNL1. Obecność e1 istotnie wpływa na stabilność oraz funkcjonalność powstającego białka. Co istotne, autoregulacji zależnej od e1 podlegają tylko te transkrypty pre-mRNA MBNL1, które są inicjowanego ze ściśle określonego regionu promotorowego genu MBNL1. Zjawisko autoregulacji może odgrywać znaczącą rolę w opóźnianiu objawów DM i teoretycznie, mogłoby zostać wykorzystane w celach terapeutycznych. W ramach projektu doktorant zaplanuje oraz przetestuje w różnych modelach badawczych hipotetyczną strategię terapii molekularnej dla DM, bazującą na zwiększeniu ekspresji endogennego MBNL1 w kontekście jego autoregulacji poprzez kontrolę alternatywnego składania e1. Badania te zostaną uzupełnione przez charakterystykę szlaków sygnalizacyjnych oraz potencjalnych czynników mogących wpływać na autoregulacyjną ekspresję MBNL1 w komórkach mięśniowych. W tym celu wykorzystamy zarówno komórkowe jak i mysie modele badawcze DM oraz szereg technik molekularnych takich jak np. klonowanie i rekombinacja DNA, dostarczanie plazmidów oraz modyfikowanych oligonukleotydów antysensowych do komórek i tkanek, metoda CRISPR, ilościowy PCR, immunodetekcja białek metodą Western blot oraz mikroskopia fluorescencyjna. 

 Kierownik projektu

Dr hab.Ewa Stępniak-Konieczna, grant NCN OPUS-19 nr UMO-2020/37/B/NZ5/01263

Komisja rekrutacyjna

1. Dr hab. Ewa Stępniak-Konieczna – przewodnicząca komisji
2. Prof. UAM dr hab. Piotr Ziolkowski
3. Prof. dr hab. Krzysztof Sobczak
4. Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
5. Prof. UAM dr hab. Michał Rurek
6. Mgr Artur Trzebny - przestawiciel doktorantów
7. Dr Anna Rugowska – sekretarz
.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 12-27 lipca 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 12 - 27 lipca 2021  do.15:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 28 lipca 2021  r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 2 sierpnia 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 48 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021