• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Sieć powiązań wątrobowcowo-specyficznych mikroRNA i ich docelowych mRNA w rozmnażaniu generatywnym Marchantia polymorpha (kierownik projektu - Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G13
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Limit miejsc 1
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Biologii, ul.Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, mgrAleksandra Grabowska -sekretarz
Godziny otwarcia sekretariatu od poniedziałku do piatku od godz. 9.00-14.00
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (05.07.2021 00:00 – 16.07.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu jest scharakteryzowanie funkcji specyficznych dla wątrobowców mikroRNA (miRNA), biorących udział w rozmnażaniu płciowym porostnicy wielokształtnej-wątrobowca Marchantia polymorpha, który zyskuje popularność jako roślina modelowa do badań współczesnej biologii roślin. M. polymorpha jest rośliną rozdzielnopłciową. Dane molekularne dotyczące mechanizmów rozmnażania płciowego w tej grupie pierwotnych roślin lądowych są bardzo skąpe. U roślin wyższych istotną częścią procesu rozmnażania jest kwitnienie. We wcześniejszych badaniach wykazano, że cząsteczki miRNA pełnią kluczową rolę w precyzyjnej regulacji rozwoju kwiatów i czasu kwitnienia. Nasze wstępne niepublikowane wyniki zidentyfikowały siedem cząsteczek miRNA, które są specyficzne tylko dla wątrobowców: M. polymorpha i Pellia endiviifolia. Zaobserwowaliśmy, że są one specyficznie eksprymowane w narządach generatywnych u obu tych gatunków. Oznacza to, że te specyficzne miRNA potencjalnie wpływają na ekspresję genów zaangażowanych w regulację rozmnażania płciowego. Ponieważ te miRNA są obecne tylko u wątrobowców, najprawdopodobniej stanowią unikalne rozwiązania w zakresie regulacji indukcji i rozwoju narządów generatywnych. M. polymorpha jest ważnym modelem do badań nad podstawowymi procesami gametogenezy w wątrobowcach, w tym dla poznania specyficznych sieci regulacji genów w rozmnażaniu płciowym roślin.

 

Kluczowymi zagadnieniami tego projektu są: (1) zbadanie czy poziom siedmiu miRNA specyficznych dla wątrobowców jest regulowany na poziomie transkrypcyjnym i/lub potranskrypcyjnym; (2) ustalenie, czy docelowe mRNA dla wątrobowcowo-specyficznych miRNA są zaangażowane w regulację rozmnażania płciowego (3) zbadanie czy miRNA8185 i jego docelowy transkrypt-MpDUSP12 są niezbędne do rozmnażania płciowego M. polymorpha.

Jeden z wątrobowcowo-specyficznych miRNA– miR8185 ulega ekspresji wyłącznie w męskich plemniach. Badania degradomu pozwoliły zidentyfikować transkrypt genu DUSP12 jako docelowy mRNA regulowany przez miR8185. W eksperymentach z zastosowaniem systemu CRISPR/Cas9 uzyskaliśmy zmutowane rośliny Marchantia bez ekspresji miR8185 (∆mir8185). Rośliny ∆mir8185 wykazują nieprawidłowości w ilości i rozmieszczeniu plemni na męskim gametoforze. Co więcej, wstępne dane z prób skrzyżowania ze sobą zmutowanych roślin ujawniły niemożność utworzenia prawidłowych sporofitów. Wygenerowane linie mutantów Marchantia z nadekspresją DUSP12 wykazują podobny fenotyp jak rośliny ∆mir8185. W projekcie przeprowadzimy krzyżowanie osobników męskich i żeńskich z nadekspresją MpDUSP12 w celu potwierdzenia wstępnych wyników uzyskanych dla linii Δmir8185. Analiza transkryptomiczna mutantów Δmir8185, dusp12oe w porównaniu z roślinami typu dzikiego (WT)  zostanie przeprowadzona w celu zidentyfikowania potencjalnych partnerów dla miR8185-DUSP12. DUSP12 nie jest scharakteryzowane u roślin, ale wiele doniesień opisuje funkcjonowanie tej fosfatazy w komórkach drożdży i ssaków. Wiadomo, że negatywnie regulują nadrodzinę kinaz MAP. Analiza literatury oraz dostępnych baz danych pozwoliła zidentyfikować kandydata MpMAPK jako potencjalny substrat dla fosfatazy DUSP12. W projekcie przeprowadzimy test aktywności kinazy przy użyciu Phos-tagTM do analizy stanu fosforylacji wybranego białka. W celu zidentyfikowania innych potencjalnych partnerów DUSP12 przeprowadzimy eksperyment koimmunoprecypitacji w liniach eksprymujących DUSP12 w fuzji z GFP. Ponieważ miR8185 ulega ekspresji wyłącznie w plemniach (zawierających plemniki), postanowiliśmy sprawdzić ekspresję genów kandydatów, o których wiadomo, że biorą udział w męskiej gametogenezie. Jeden gen wykazywał wyjątkowo podwyższoną ekspresję na poziomie mRNA w liniach mutantów ∆mir8185. Ten gen koduje białko MpPROTAMIN-like (MpPRM). Zamierzamy sprawdzić czy efekt podwyższonej ekspresji mRNA MpPRM zostanie wykryty również w mutantach dusp12oe. To pozwoli nam udowodnić, że istnieje bezpośredni związek między miR8185 – kontrolowanym poziomem DUSP12 a ekspresją MpPRM. Realizacja projektu pozwoli przedstawić nowe dane dotyczące regulacji rozwoju i zapłodnienia narządów płciowych u przedstawiciela najstarszych roślin lądowych – Marchantia polymorpha.

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kuklińska  email: zofia.szweykowska-kulinska@amu.edu.pl

Komisja rekrutacyjna

1.    Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – przewodnicząca komisji
2.    Prof. dr hab. Artur Jarmołowski
3.    Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
4.    Prof. UAM dr hab. Michał Rurek
5.    Dr Halina Pietrykowska
6.    Dr Dawid Bielewicz
7.    mgr Aleksandra Grabowska  - sekretarz.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 5-16 lipca 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 5-16 lipca 2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 21 lipca 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 26 lipca 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 48 miesięcy.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021