• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Zmienność genetyczna stref hybrydowych i populacji allopatrycznych spokrewnionych gatunków sosen - implikacje w badaniach procesów selekcji, różnicowania ekotypów i gospodarowania naturalnymi zasobami genomowymi. (kierownik projektu - Prof. dr hab. Witold Wachowiak)

Szczegóły
Kod SD-NBiol-G12
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Limit miejsc 1
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Biologii, ul.Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, mgr Magdalena Ciupińska -sekretarz
Godziny otwarcia sekretariatu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (23.08.2021 00:00 – 03.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Lokalna adaptacja w wyniku presji selekcyjnej w danych warunkach środowiska jest jedną z kluczowych cech populacji organizmów żywych, jednak genetyczne podstawy różnicowania się ekotypów czystych gatunków rodzicielskich i ich typów mieszańcowych poddanych różnej presji środowiska są w większości nieznane. Obiektem badań będą strefy hybrydyzacyjne trzech gatunków sosen (w tym sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., kosodrzewiny Pinus mugo Turra oraz sosny błotnej Pinus uliginosa Neumann) zlokalizowane w rejonach górskich Polski oraz kilkadziesiąt referencyjnych populacji czystych gatunków z obszarów nizinnych, górskich i torfowiskowych Europy. Celem badań będzie m.in.  odpowiedź na pytanie jak zmiany zasięgów populacji oraz ich adaptacja do odmiennych warunków środowiska wpłynęły na wzorce ich zmienności genetycznej na poziomie wewnątrz i międzygatunkowym. Porównanie zmienności pomiędzy różnymi populacjami typów rodzicielskich i hybrydowych dla tysięcy markerów genetycznych, w tym potencjalnie odpowiedzialnych za różnicowanie się populacji, pozwoli lepiej zrozumieć procesy i poznać geny mające wpływ na zmienność adaptacyjną tych gatunków. Projekt dostarczy szeregu danych z zakresu ekologii molekularnej i genomiki populacyjnej, a wyniki będą pomocne w podejmowaniu działań zmierzających do opracowania metod jak najlepszej ochrony naturalnych zasobów genetycznych i populacji tych ważnych gatunków drzew leśnych, których siedliska znajdują się pod szczególnie silną presją postępujących zmian środowiskowych. W ramach projektu doktorant włączy się w prace terenowe związane ze zbiorem materiału z badanego zasięgu występowania gatunków oraz wygeneruje dane o polimorfizmie genetycznym osobników pochodzących z ich populacji allopatrycznych i stref kontaktu. Uzyskane dane zostaną poddane analizom genetycznym w aspekcie oceny procesów demograficznych związanych z historią badanych stanowisk oraz ewolucyjnych, kształtujących zmienność w rejonach genomu poddanych presji selekcyjnej. W projekcie wykorzystany zostanie polimorfizm rejonów jądrowego i organellowego DNA wykryty z użyciem szeregu technik molekularnych w tym min. genotypowania sekwencji mikrosatelitarnych, identyfikacji polimorfizmów na poziomie genomu przy użyciu platformy genotypowej SNPs oraz sekwencjonowania DNA wielu prób.   

 

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Witold Wachowiak

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab. Witold Wachowiak - przewodniczący
2. prof. dr hab. Jan Holeksa
3.  prof.  UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak
4. prof. UAM dr hab. Michał Rurek
5.  dr Przemysław Kurek
6.  mgr Magdalena Ciupińska - sekretarz.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 23 sierpnia - 3 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 23 sierpnia - 3 wrzesnia 2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2021 r. do 8 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 13 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 48 miesięcy.

 


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021