• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Pamięć kulturowa a serbski dyskurs emancypacyjny w tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek) (kierownik projektu- Prof.Magdalena Koch)

Szczegóły
Kod SD-LZ-G1
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze
Dziedzina/dyscyplina naukowa Literaturoznawstwo
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, pokój 118/119
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.09.2021 00:00 – 15.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu: 

Projekt naukowy ma polegać na przebadaniu relacji między (re)konstruowaną obecnie w serbskich środowiskach kobiecych pamięcią kulturową a serbskim dyskursem emancypacyjnym, który obecny jest w niedostatecznie jeszcze zbadanych tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa, powstających od końca XIX do połowy XX wieku.

Główna hipoteza zakłada, że autorki oraz ich teksty odzyskiwane dopiero teraz dla szerszego obiegu literackiego i naukowego miały istotny, chociaż niedoceniany dotychczas wpływ na kształtowanie serbskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej w czasie, gdy prowadziły swą aktywność a ich ego-dokumenty powstawały.

Pierwszym celem będzie zatem zbadanie mało dotąd znanych tekstów oraz wskazanie ewolucji procesów związanych z emancypacją twórczą autorek i negocjowaniem przez nie, w procesie pisania i działania, nowej społeczno-polityczno-kulturowej pozycji we własnym środowisku. Pod względem genologicznym teksty te to głównie dzienniki, memuary, (auto)biografie, a ich autorki były literatkami, nauczycielkami, żołnierkami, lekarkami i aktywistkami społecznymi. Należy się spodziewać, że korektę (re)konstruowanej współcześnie pamięci kulturowej może przynieść analiza porządku diachronicznego i synchronicznego oraz wskazanie szczególnych okoliczności powstawania tekstów, jak i kształtowanego przez owe teksty dyskursu emancypacyjnego kobiet. Wykształcając swoją świadomość, ich teksty miały charakter protofeministyczny i stawały się wyrazem walki o pełne prawo do istnienia kulturze oraz w przestrzeni publicznej.

Drugim celem jest uzupełnienie istniejącego już kanonu o autobiograficzne narracje, które mogą skorygować obraz serbskiego dyskursu pamięciowego zarówno na poziomie tekstów, jak i biografii samych autorek.  Odzyskanie tych tekstów i wypracowanie zaplecza interpretacyjnego w dyskursie publicznym wiąże się ściśle z dopełnieniem historii regionu, przede wszystkim w kontekście twórczości literackiej kobiecego autorstwa, ruchu kobiet oraz procesów emancypacyjnych.

Badania nad ego-dokumentami kobiet zostały już rozpoczęte w latach 90. XX wieku, lecz funkcjonują głównie w postaci fragmentarycznej i rozproszonej. Brakuje solidnej monografii, która zajęłaby się tekstami do tej pory traktowanymi jako pozbawione większych walorów literackich, jednak uwzględniające ważne przemiany społeczno-kulturowe. Nowatorskość podjętego tematu leży zatem w całościowym ich ujęciu, przemian koncepcji podmiotu i ewolucji pozycji literackiej autorek.

Analizy tekstów zostaną przeprowadzone w nurcie krytyki feministycznej. Osią metodologiczną pracy są koncepcje strategii narracyjnych „autobiograficznego trójkąta” oraz metody interpretacyjne teorii narracji. Interdyscyplinarne narzędzia, ukierunkowane na warstwę literacką, posłużą w badaniu ego-dokumentów, jako nośników pamięci. Niezbędne będzie zatem dotarcie do unikatowych materiałów źródłowych, co wraz z ich analizą implikuje wykorzystanie badań archiwalnych. Zastosowane zostaną studia nad pamięcią kulturową, komunikacyjną, a także – biorąc pod uwagę feministyczno-emancypacyjny charakter tekstów – przeciw-pamięci. Narzędzia metodologii mikrohistorii, historii egzystencjalnej i niekonwencjonalnej będą użyteczne ze względu na rekonstrukcję losów kobiet z danego okresu oraz traktowanie tekstów autobiograficznych jako źródeł wiedzy o sytuacji dziejowej. Dla odczytania kontekstu kulturowo-historycznego nadrzędna będzie perspektywa kulturowej historii kobiet (herstory). W pierwszej kolejności stosowane będą ustalenia teoretyczno-metodologiczne z kręgu polskich i bałkańskich badań Europy Południowo-Wschodniej, korygujące dominujące w dotychczasowym dyskursie naukowym metodologie zachodnich badaczek i badaczy. Celem jest odejście od absolutyzowania jej w badaniach nad materiałem słowiańskim.

Odzyskiwanie tej części pamięci kulturowej i włączenie do niej treści, którą tworzyły kobiety, to proces powolny, a niniejszy projekt ma nadzieję być jego istotnym elementem. W związku z tym po części analizującej teksty zostanie przeprowadzona próba udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawiony problem: w jakiej korelacji funkcjonuje dyskurs emancypacji kobiet z kulturą pamięci. Wypracowany w projekcie model badawczy będzie mógł stać się inspiracją dla podobnych w charakterze materiałów literackich pochodzących z innych kręgów kulturowych, dla innych podmiotów autorskich, ze wskazaniem na emancypujące się grupy, takie, które stosunkowo niedawno zaczęły zyskiwać dostęp do dyskursu publicznego. 

Wymagania w stosunku do Kandydata/Kandydatki: 

-   biegła znajomość języka serbskiego/bośniackiego;

-   tytuł magistra z zakresy slawistyki (serbistyki/bosnistyki/kroatystyki lub bałkanistyki);

-   praca magisterska napisana z zakresu slawistyki z wykorzystaniem teorii krytyki feministycznej, gender studies oraz badań nad prozą autobiograficzną;

-   doświadczenie w zakresie kilkumiesięcznego pobytu na stypendiach w Serbii/Bośni/Chorwacji;

-   udokumentowana wiedza z zakresu badań nad pamięcią (co najmniej jeden artykuł oddany do druku lub opublikowany z tego zakresu, praca magisterska dotycząca podobnej problematyki i udokumentowany udział w konferencji naukowej).

 

 Kierownik projektu

Prof.  UAM dr hab. Magdalena Koch
projekt nr 2020/39/O/HS2/02719,  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. UAM  dr hab. Magdalena Koch - przewodnicząca
2. prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz
3. prof. UAM dr hab. Joanna Rękas
4. prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany
5. prof. UAM dr hab. Joanna Maleszyńska
6. dr Adriana Kovacheva -sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: 1-15 września  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: 1-15 września  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 24 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 27 września  2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 24 miesięcy przez kolejne 2 lata studiów 6000 PLN . 


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021