Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia

Szczegóły
Kod SD-Hist
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Historia
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM
Ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań Pokój 118/119
tel: +48618294354, +48618294340, +48618294420
doctoralschool@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek - piątek
10:00-14:00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2021 00:00 – 02.09.2021 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: Historia

Historia jest nauką stanowiącą fundament humanistyki, badającą przeszłość w aspekcie społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym. Choć refleksja nad przeszłością towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, to współczesna nauka historyczna jest wytworem nowoczesności, dążącej do poznania, zrozumienia i opanowania nie tylko świata przyrodniczego i społecznego, ale i przeszłości, bez której niemożliwe jest zrozumienie współczesności. W środowisku historycznym UAM rozwija się refleksja naukowa  obejmująca większość obszarów badawczych nowoczesnej nauki historycznej, począwszy od dziejów starożytnych, biznatyńskich,  średniowiecza, poprzez epokę nowożytną i wiek XIX, po dzieje najnowsze. Podejmuje się z jednej strony badania z zakresu historii powszechnej (np. historii Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, czy Niemiec oraz krajów wyrastających na bazie terytorialnej dawnego ZSRR), a z drugiej z eksploracją dziejów Polski od  epoki wczesnopiastowskiej po czasy najnowsze, czego szczególnym wyrazem są rozwinięte badania  regionalistyczne. Towarzyszy temu, będąca signum ośrodka poznańskiego, myśl metodologiczna, czy źródłoznawcza, a także badania dziejów gospodarczych, historii kultury, w tym nowoczesnych zjawisk z zakresu kultury wizualnej, wreszcie historii wojskowości.

 Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 2 siernia 2021 do  2 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia 2021 do  2 września 2021 do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r. godz.12.00 strona:https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 300 zł albo równowartość tej kwoty w EURO. 

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - dwuetapowe:
pierwszy etap - ocena projektu badawczego,  osiągnięć naukowych i innych kandydata oraz uwzględnienie  oceny z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich; (maksymalna liczba 50 pkt)
drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba 50 pkt)
Do drugiego etapu dopuszcza sie kandydatów,którzy otrzymali nie mniej niz 60% maksymalnej liczby z pierwszego etapu.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

 

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku.

 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, którzy będą wyznaczeni w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty należy odjąć 11,26% składek  na ZUS.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021