• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Dziedzictwo wody. Studium przypadku rzeki Warty w Poznaniu w XIX-XX wieku (kierownik projektu - prof. Ewa Domańska)

Szczegóły
Kod SD-Hist-G2
Dziedzina/dyscyplina naukowa Historia
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

 

1. Cel naukowy projektu: W obliczu realnych problemów z pustynnieniem (m.in. Wielkopolski), suszą hydrologiczną, z którą mierzy się Poznań, a także konfliktów, które może wywołać brak wody, celem projektu jest: 1) konceptualizacji pojęcia dziedzictwa wody, 2) analiza i weryfikacja diagnostycznej, krytycznej i potencjalnie prewencyjnej roli i wagi pojęcia dziedzictwa wody; 3) określenie praktyk społecznych, które świadczą o (świadomym lub nieuświadomionym) poczuciu odpowiedzialności za rzekę Wartę; 4) analiza historii rozwoju miasta Poznania w XIX-XX wieku, która określi rolę i wpływ rzeki Warty na tworzenie tożsamości ludzi i miejsca; 5) ocenienie i wykorzystanie potencjału tkwiącego w najnowszych tendencjach w badaniach wody oraz dziedzictwa naturokulturowego dla teoretycznego rozwinięcia projektu; oraz 6) zbudowanie nowych kategorii analitycznych i teorii małego zasięgu dla celów badania dziedzictwa wody. W projekcie postawione zostają następujące pytania badawcze: jak kształtował się konflikt wokół regulacji koryta rzeki? na jakich założenia filozoficznych, etycznych czy ekologicznych opierały się praktyki i idee odpowiedzialności za rzekę? jak postrzeganie rzeki jako „hydrodziedzictwa” pomaga w budowaniu naturokulturowej tożsamości ludzi i miejsca? Odpowiedź na postawione wyżej pytanie stanowi przyczynek do rozważenia problemu, jakie rozumienie dziedzictwa wody byłoby najbardziej efektywne dla ochrony zasobów wodnych i neutralizacji potencjalnych konfliktów o wodę? 

 

2. Znaczenie projektu: Proponowany projekt badawczy oferuje innowacyjny wkład w teorię i metody badań historycznych, dzięki zastosowaniu nowych perspektyw badawczych i ram teoretycznych. Poprzez zbudowanie  nowych narzędzi analitycznych i ugruntowanych teorii małego zasięgu, wzbogaca teoretyczny potencjał humanistyki ekologicznej, historii środowiskowej i historii lokalnej. Podkreślając wartość radykalnej interdyscyplinarności, projekt buduje pomosty między naukami ścisłymi i humanistycznymi (historia i ekohydrologia). Wzbogaca bazę źródłową o eko- i hydroświadectwa, a także o jakościowe źródła wywołane (fotografia dokumentacyjna, wywiady). Włącza prowadzone przez historyków badania w toczące się dyskusje na temat bezpieczeństwa wody i związków pomiędzy zmianami klimatu a ryzykiem konfliktów. Projekt ma także znaczenie społeczne - proponowane w jego ramach badania, realizowane przy współpracy z instytucjami kultury, w założeniu mają prowadzić do sformułowania postulatów na rzecz ochrony rzeki, a w dalszej konsekwencji działań edukacyjnych i prewencyjnych, stymulujących inicjatywy społeczne. 

 

3. Koncepcja i plan badań: Badania nastawione są na poszerzenie bazy źródłowej o źródła wywołane i ma ambicje teoretyczne. Plan badań obejmuje: zbieranie w kraju i za granicą materiałów źródłowych dotyczących zagadnienia dziedzictwa wody, w zakresie obejmowanym przez tematykę pracy; krytyczne opracowanie, aktualizację i analizę literatury przedmiotu; tworzenie źródeł wywołanych (dokumentacja fotograficzna i wywiady); analizę i interpretację materiału źródłowego; krytyczną edycję źródeł archiwalnych i wywołanych zebranych w ramach projektu; wypracowanie nowych kategorii analiz oraz teorii średniego zasięgu. Ryzyko dotyczy zwłaszcza ograniczonego dostępu do bibliotek i źródeł archiwalnych oraz przeprowadzania wywiadów (COVID-19), co może spowodować konieczność zmiany celów badawczych czy/i planu badań i koncentrowanie się na zadaniach, które mogą być zrealizowane w ograniczonych warunkach badawczych. 

 

4. Metodyka badań: Projekt jest oparty na badaniach  różnorodnej bazy źródłowej (m.in. dokumenty, mapy, fotografie, pocztówki, plakaty, źródła statystyczne, źródła materialne np. śluzy wodne, źródła wywołane – wywiady i zdjęcia dokumentacyjne) i posługuje się metodologią hybrydową, tj. metody dobrane są w zależności od charakteru źródła (od klasycznej krytyki źródeł historycznych, metody analizy materiałów wizualnych – analiza semiotyczna, dyskursywna, po metody badań terenowych, wywiady oraz teorię ugruntowaną). Do realizacji projektu wykorzystane zostaną zapewnione przez podmiot realizujący (UAM) urządzenia i aparatura, która obejmuje: cyfrową nagrywarkę, cyfrowy aparat fotograficzny, drukarkę i skaner, laptop z  oprogramowaniem. Efekty badań zostaną opracowane i przedstawione w rozprawie doktorskiej, artykułach badawczych, edycji źródeł, oraz w formie wystawy ukazującej dziedzictwo wody. 

Informacje dotyczące konkursu do projektu oraz dodatkowe wymagania dla kandydata aplikującego o prace w tym wlasnie projekcie można znależć pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=186739 

 Kierownik projektu

Prof.  dr hab. Ewa Domańska
projekt nr 2020/39/O/HS3/01165,  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof.  dr hab. Ewa Domańska - przewodnicząca
2. prof. UAM dr hab. Rafał Dobek
3. prof. dr hab.Krzysztof Makowski
4. prof. UAM dr hab. Małgorzta Praczyk
5. prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: 22-24 lipca  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: 22-24 lipca   2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 26 lipca 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 30 lipca  2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 24 miesięcy przez kolejne 2 lata studiów 6000 PLN . 


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021