• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Charakter,zasiedlenie i wykorzystanie strefy bezpośrednio przylegającej do neolitycznej osady w Catalhoyurk, Turcja (kierownik projektu - prof. Arkadiusz Marciniak)

Szczegóły
Kod SD-Arch-G1
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Archeologia
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Cele projektu 

Celem projektu jest rozpoznanie strefy sąsiadującej z neolityczną osadą Çatalhöyük w środkowej Anatolii, w szczególności charakterystyki jej zasiedlenia i eksploatacji, różnorodności biologicznej i zmian czasie w ciągu tysiąclecia jej istnienia. W szczególności, projekt realizuje trzy powiązane ze sobą cele badawcze: (1) rozpoznanie zabudowanego środowiska i eksploatacja strefy poza terenem osady neolitycznej w Çatalhöyük, (2) rozpoznanie naturalnego środowiska bezpośrednio przylegającego do tej osady oraz (3) rozpoznanie ekodynamiki człowieka i różnorodności biologicznej w strefie bezpośrednio poza terenem osady w Çatalhöyük.  

Znaczenie projektu 

Strefa bezpośrednio przylegająca do osady Çatalhöyük, podobnie jak każdej innej dużej osady z tego okresu na Bliskim Wschodzie, była bez wątpienia obszarem działalności społecznej i gospodarczej jej mieszkańców o fundamentalnym znaczeniu dla jej istnienia. Projekt pozwala na rozpoznanie relacji między zasiedleniem i eksploatacją tego terenu a samą osadą, co z kolei umożliwia poznanie charakteru funkcjonowania społeczności neolitycznej w jej pełnej złożoności. W szczególności znacznie projektu polega na możliwości (1) rozpoznania zabudowanego środowiska i charakteru eksploatacji strefy bezpośrednio przylegającej do dużej osady neolitycznej oraz (2) dokonanie kompleksowej  charakterystyki środowiska naturalnego w tej strefie, jego bioróżnorodności oraz ekologii człowieka.  

Koncepcja badań i zastosowane metody 

Odejście od badań osady na rzecz jej bezpośredniego kontekstu przestrzennego i geograficznego wyznacza istotne odstępstwo od dominującej dotychczas formuły studiów nad neolitem bliskowschodnim. W projekcie zostanie zastosowanych szereg innowacyjnych technik badawczych. Punktem wyjścia będą badania wykopaliskowe tzw. East Area, strefie znajdującej się bezpośrednio poza osadą neolityczną w Çatalhöyük. Wykorzystane zostaną także prospekcja za pomocą dronów wykorzystujących szereg różnych czujników, takich jak LIDAR, fotogrametria i wielospektralna fotografia lotnicza. Metody te zostaną zintegrowane z badaniami magnetycznymi, które obejmować będą wykorzystanie tomografii elektrooporowej w połączeniu z indukcją elektromagnetyczną i możliwością wykonywania inwersji matematycznej w celu odtworzenia pełnego modelu 3D. Wykorzystane zostanie także całe spektrum metod geomorfologicznych.

 Kierownik projektu

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
projekt nr 2020/39/B/HS3/024059  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak  - przewodniczący
2. prof. UAM dr hab. Ewa Bugaj
3. dr Patrycja Filipowicz
4. prof. dr hab. Przdemysław Makarowicz
5. prof. UAM dr hab. Michał Pawleta
6. mgr Agnieszka Piasecka - sektretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 28 lipca - 5 września   2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 28 lipca do 5 września   2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 13 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 16 września 2021 r.

II tura

  • termin rejestracji w systemie IRK: 10-22 września   2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 10-22 września   2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: 27 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 29 września 2021 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku.

Stypendium

Wysokośc stypendium : 2779,20,- zł  (brutto) PLN przez okres 24 miesięcy .


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021