Unia Europejska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o kulturze i religii

Szczegóły
Kod SD-NKR
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska UAM
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o kulturze i religii
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 4
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań Pok. 8 (parter)
tel: +48618294303, +48618294422
doctoralschool@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek - piątek
10:00-14:00
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.06.2019 13:23 – 31.07.2019 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Nauki o kulturze i religii to dyscyplina realizująca badania z zakresu kulturoznawstwa, antropologii społeczno-kulturowej, teatrologii i studiów nad nowymi mediami.

W obszarze kulturoznawstwa podstawowe badania obejmują: teorie i metodologie nauk o kulturze z uwzględnieniem praktyk artystycznych i medialnych; filozofię kultury, semiotykę, miasto jako przestrzeń kulturową; polityki kulturowe; performatywny wymiar kultury; metody oparte na sztuce w animacji środowiska kulturowego i diagnozowaniu instytucji kultury.

W zakresie antropologii bada się zjawiska kulturowe w powiązaniu z relacjami społecznymi w obszarze: teorii antropologii i hierarchii wiedzy, mobilności i migracji, władzy i hierarchii społecznej, etniczności i nacjonalizmu, społeczeństwa w relacji do nauki i techniki (STS) oraz kryzysu klimatycznego, regionalizmów i dziedzictwa kulturowego, procesów społeczno-kulturowych w krajach postkolonialnych, antropologii medycznej i wizualnej.

Teatrologia obejmuje badania nad historią teatru i dramatu, krytyką teatralną, widowiskami oraz praktykami partycypacyjnymi. W obrębie studiów nad nowymi mediami realizowane są badania nad sztuką medialną i kulturą cyfrową; a także inter- i transdyscyplinarne projekty naukowe w zakresie studiów enwironmentalnych, posthumanizmu i transhumanizmu.

 

Zespół kwalifikacyjny 

1.  prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska - przewodnicząca 

2.  prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska

3.  prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

4.  prof. UAM dr hab. Przemysław Rotengruber

5.  prof. dr hab. Jacek Wachowski

6.  prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

7.  prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

mgr Michał Wyrwa (Samorząd doktorantów) 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 20 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • przyjmowanie dokumentów: od 20 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 2 września 2019 r. do 11 września 2019 r.,
  • ogłoszenie listy rankingowej: 13 września  2019 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 16 września 2019 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 200 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Opłatę rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej UAM należy wpłacać na konto:

IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

SWIFT: WBKPPLPP

w tytule przelewu podając: opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej - imię i nazwisko

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny.

 

Wymagane dokumenty

1.      Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa:

1)      list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora,

2)      kwestionariusz osobowy, którego wzór opracowuje i udostępni Szkoła Doktorska,

3)      CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi oraz innymi osiągnięciami wskazanymi w wykazie,

4)      wstępną propozycję projektu badawczego (do 8 stron znormalizowanego maszynopisu),

5)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów/absolwentek z roku akademickiego 2018/2019 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów/beneficjentek programu „Diamentowy Grant” decyzja Ministra o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego,

6)      suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),

7)      kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,

8)      kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (na elektronicznym nośniku danych),

9)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

10)   potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

2.      Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:

1)      skan dokumentu o wykształceniu (kopia) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub język polski wraz z suplementem,

2)      skan/kopię paszportu.

 

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)      ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)      ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat może wskazać do oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe; nie więcej niż 15 pkt,

3)      inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć; nie więcej niż 5 pkt,

4)      wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)     wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)     elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny.

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;

5)      przedstawiona wstępna propozycja projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)     umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)     nowatorstwa i oryginalności pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)      metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)     znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią, istotną dla osiągnięcia wskazanych celów.

 

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy egzaminów

 

Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 2 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2019 roku.

 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, którzy będą wyznaczeni przez prorektora na wniosek doktoranta (w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM).

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty należy odjąć 13,71% składek ZUS (stan na 11/06/2019r.)


Zasady kwalifikacji zgodne z Uchwałą nr 294/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 27 maja 2019 r.