Unia Europejska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o kulturze i religii

Szczegóły
Kod SD-NKR
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska UAM
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o kulturze i religii
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 4
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM
Ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań Pokój 222, 2 piętro
tel: +48618294303, +48618294422
doctoralschool@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek - piątek
10:00-14:00
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.06.2019 13:23 – 31.07.2019 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Nauki o kulturze i religii to dyscyplina realizująca badania z zakresu kulturoznawstwa, antropologii społeczno-kulturowej, teatrologii i studiów nad nowymi mediami.

W obszarze kulturoznawstwa podstawowe badania obejmują: teorie i metodologie nauk o kulturze z uwzględnieniem praktyk artystycznych i medialnych; filozofię kultury, semiotykę, miasto jako przestrzeń kulturową; polityki kulturowe; performatywny wymiar kultury; metody oparte na sztuce w animacji środowiska kulturowego i diagnozowaniu instytucji kultury.

W zakresie antropologii bada się zjawiska kulturowe w powiązaniu z relacjami społecznymi w obszarze: teorii antropologii i hierarchii wiedzy, mobilności i migracji, władzy i hierarchii społecznej, etniczności i nacjonalizmu, społeczeństwa w relacji do nauki i techniki (STS) oraz kryzysu klimatycznego, regionalizmów i dziedzictwa kulturowego, procesów społeczno-kulturowych w krajach postkolonialnych, antropologii medycznej i wizualnej.

Teatrologia obejmuje badania nad historią teatru i dramatu, krytyką teatralną, widowiskami oraz praktykami partycypacyjnymi. W obrębie studiów nad nowymi mediami realizowane są badania nad sztuką medialną i kulturą cyfrową; a także inter- i transdyscyplinarne projekty naukowe w zakresie studiów enwironmentalnych, posthumanizmu i transhumanizmu.

 

Zespół kwalifikacyjny 

1.  prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska - przewodnicząca 
2.  prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska
3.  prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski
4.  prof. UAM dr hab. Przemysław Rotengruber
5.  prof. UAM dr hab. Magdalena Kamińska
6.  prof. dr hab. Jacek Wachowski
7. prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
8.  prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak
9. prof. UAM dr hab. Natalia Błoch
10. mgr Franciszek Chwałczyk - przedstawiciel doktorantów
11. dr Marta Wiśniewska - sekretarz

 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 20 lipca 2020 r. do 23 sierpnia 2020 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 27 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2020 r. do 12 września 2020 r.,
  • ogłoszenie listy rankingowej: 16 września  2020 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 18 września 2020 r.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 200 zł albo równowartość tej kwoty w EURO.

Opłatę rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej UAM należy wpłacać na konto:

IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

SWIFT: WBKPPLPP

w tytule przelewu podając: opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej - imię i nazwisko

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie jednoetapowe.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub inny.

 

Wymagane dokumenty  

      Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązana do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Do obowiązków osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:

 

1)    wypełnienie formularza rejestracyjnego;
2)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
3)    załączenie zdjęcia w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
4)    wprowadzenie wyników z dyplomu ukończenia studiów albo zaświadczenia o ukończeniu studiów;
5)    wskazanie w formularzu IRK kraju, w którym kandydat uzyskał dyplom ukończenia szkoły wyższej;
6)    określenie dyscypliny naukowej, w której będzie przygotowywana rozprawa doktorska;
7)    sprawdzanie terminów składania dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych;
8)    złożenie wymagających dokumentów.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:

 

 1)   wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
 2)   list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
 3)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku innym niż język polski z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 5)   CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
 a)   naukowymi, 
 b)   innymi osiągnięciami,
 c)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu max 15000 znaków ze spacjami),
d)   można dołączyć opinię pracownika naukowego;
 6)   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2019/2020 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego,
 7)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II   stopnia),
 8)   jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 9)   potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:

 

 1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
 2)   skan/kserokopię paszportu.

 

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć; nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy egzaminów

 

Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 7 września 2020 r. do 12 września 2020 r.

Komisja Rekrutacyjna zawiadomieni kandydatów i kandydatki o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji w danej dyscyplinie.

 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2020 roku.

 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, którzy będą wyznaczeni przez prorektora na wniosek doktoranta (w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM).

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty należy odjąć 11,26% składek na ZUS.


Zasady kwalifikacji zgodne z Uchwałą nr 294/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 27 maja 2019 r.