Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą

Szczegóły
Kod NP-ZO
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Edukacyjnych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Opłaty 2100,00 zł/semestr
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 018, 60-568 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek: 9:00-14:00
Adres WWW https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-oswiata2
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.07.2024 10:59 – 20.09.2024 23:59)

Cel studiów:
Zadaniem Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Absolwenci i absolwentki naszych studiów zyskają wiedzę, kompetencje ale również narzędzia wspierające zarządzanie i przywództwo oświatowe. Każdy/a z uczestników i uczestniczek w trakcie studiów będzie miał/a możliwość przygotowania portfolio z materiałami i narzędziami przydatnymi do pracy menedżerskiej. Po zakończeniu studiów udzielamy naszym absolwentom wsparcia eksperckiego (konsultacje, diagnozy, szkolenia) w ich drodze zawodowej.

Dodatkowo dla osób zainteresowanych w ramach studiów podyplomowych proponujemy program praktyk/hospitacji menedżerskich w różnych typach szkół i placówek oświatowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry.
W trakcie studiów odbywa się około 19 zjazdów dwudniowych (piątek: 17:00-21:00, sobota: 09:00-17:30).

Wymagane dokumenty:
* podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć -  podpisany skan należy dołączyć, wgrać do systemu, a oryginał należy dostarczyć do sekretariatu podczas pierwszego zjazdu)
* klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
* kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu
w sekretariacie podczas pierwszego zjazdu, skan należy dołączyć wgrać do systemu).

Warunki rekrutacji:
Przyjęcie na Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą następuje na podstawie złożonych dokumentów
i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc.
Studia są uruchamiane tylko w przypadku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.

Odpłatność za studia:
Nauka na Studiach Podyplomowych Zarządzania Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna.
W roku akademickim 2024/2025 planowana opłata za czesne wynosi 2100,00 zł/semestr i jest płatna w ratach.

Termin składania dokumentów: do 20 września 2024 r.

Adresaci:
* nauczyciele oraz osoby niebędące nauczycielami, zamierzające ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59),
* osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, instytucjach resocjalizacyjnych, ośrodkach doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli zainteresowane wzmocnieniem swoich kompetencji w obszarze rozwoju zawodowego i osobistego oraz w zakresie wsparcia kompetencji pedagogicznych,
* samorządowcy oraz pracownicy urzędów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i placówki,
* wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w zakresie zarządzania i przywództwa edukacyjnego pracujące w strukturach formalnych i nieformalnych z różnymi grupami społecznymi (m.in. NGO’s)

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów II stopnia da uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Dlaczego warto:
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cieszą się dużym zainteresowaniem od prawie dwudziestu lat. Z dbałością o najwyższą jakość corocznie program studiów jest poddawany ewaluacji oraz zmianom odpowiadającym na potrzeby naszych Słuchaczy i Słuchaczek. Odpowiedzialność za prowadzenie studiów została powierzona Zakładowi Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnoz, ewaluacji polityki oświatowej, wspierania i kreowania nowych rozwiązań na potrzeby rynku edukacyjnego. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, znającą problemy zarządzania oświatą w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Kierowaliśmy i kierujemy znaczącymi projektami z zakresu zarządzania oświatą oraz polityki oświatowej z perspektywy samorządów, dyrektorów, rodziców, uczniów czy biznesu. To wszystko sprawia, że uzyskany u nas dyplom będzie świadczył nie tylko o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, ale również o prestiżu, jaki daje ukończenie studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Instrukcja dla kandydatów znajduje się pod linkiem.