Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Szczegóły
Kod NP-TK
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wieżowa 2-4, 61-111 Poznań,
boswt@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8-14:30
Adres WWW https://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-teologiczno-katechetyczne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

 

WSTĘP

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

KANDYDACI

Adresatami studiów są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich:
- wszystkich kierunków (z wyłączeniem kierunku teologia) z przygotowaniem lub bez przygotowania pedagogicznego,
- wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

PROGRAM STUDIÓW

W ciągu 4 semestrów liczba godzin dydaktycznych dla osób mających uprawnienia pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia (ścieżka A) wynosi 630 (346 godz. wykładów, 194 godz. ćwiczeń) oraz 90 godzin praktyk zawodowych w przedszkolu w różnego typu szkołach. Dla osób bez przygotowania pedagogicznego (ścieżka B)  liczba godzin dydaktycznych wynosi: 870 (530 godzin wykładów, 324 godziny ćwiczeń) oraz 150 godzin praktyk zawodowych.
Szczegóły dotyczące programu nauczania, efektów kształcenia znajdują się na stronie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Punkty ECTS
Absolwenci realizujący cykl nauczania – ścieżka A otrzymują 74 pkt ECTS
Absolwenci realizujący cykl nauczania – ścieżka B otrzymują 92 pkt ECTS

WYKŁADOWCY

Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli akademickich.

CYKL NAUKI

Studia trwają cztery semestry.
Zaliczenia odbywają się w trybie semestralnym.
Zajęcia odbywają się co tydzień: w piątki od 16:10 do 19:20 (tryb zdalny), w soboty od 8:00 do 18:20 (tryb stacjonarny). Uwaga: liczba zajęć w trybie zdalnym jest obecnie procedowana.

ABSOLWENCI

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć́ edukacyjnych z zakresu religii, wzbudzania zainteresowań́ poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także zgodnie z wskazaniami dydaktyki badać́ i oceniać́ osiągniecia uczniów oraz własną praktykę̨.
 
Absolwent będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań́ edukacyjnych z zakresu religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać́ się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością̨ etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością̨ aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia.

REKRUTACJA

1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 18.07.2023 r. do 21.09.2023 r.
2. Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:
   a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),
   b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
   c) kopię suplementu lub zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu)
3. Rozpatrywane będą̨ tylko dokumenty kompletne.
4. Po zamknięciu rekrutacji (21.09.2023 r.) Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.
5. O przyjęciu na studia podyplomowe kandydat zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany we wniosku.
6. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.

CZESNE

Opłata uiszczana w każdym semestrze studiów wynosi 1700 zł (płatność do 15.dnia każdego miesiąca (X-V) po 425 zł). Opłata za całe studia wynosi 6800 zł.

Instrukcja logowania

Instrukcja