Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Teologii

Szczegóły
Kod NP-PST2
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wieżowa 2-4, 61-111 Poznań,
boswt@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8-14:30
Adres WWW http://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-teologii
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.07.2024 00:01 – 29.09.2024 23:59)

Studia

Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia.
Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy, zarówno państwowe jak i kościelne.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu teologii katolickiej i tradycji Kościoła katolickiego.

Kandydat

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia I stopnia.

Opis studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym.


Tryb studiów

Studia trwają 4 semestry (dwa lata; w sumie 240 h), a zajęcia odbywają się w soboty, przez 10 tygodni w każdym semestrze, zgodnie z ustalonym na początku każdego semestru planem zajęć.

Zaliczenia

Formę i sposób zaliczenia zajęć podaje na początku każdego semestru prowadzący.
Do zakończenia studiów wymagane jest:
- zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych planem studiów w ramach danej ścieżki specjalizacyjnej,
- wykazanie się, w każdym roku akademickim, udziałem w jednym sympozjum naukowym/konferencji naukowej. Wystarczający jest udział bierny w konferencji.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologii wykazuje zdolność do włączenia się w dialog cywilizacyjny, kulturowy i społeczny, toczący się wewnątrz współczesnego chrześcijaństwa i wokół niego.

Absolwent posiada:

-  umiejętność rozpoznawania różnych stanowisk, poglądów i opinii osób, grup społecznych,
-  zdolność wyrażania, oceny i uzasadniania własnych poglądów w świetle wiary i nauczania Kościoła katolickiego.

Absolwent potrafi:

- w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją,
- promować integralną humanistyczną wizję życia indywidualnego i społecznego w duchu Ewangelii.

Absolwent ma:

- pogłębioną wiedzę, zdobytą wcześniej podczas magisterskich studiów teologicznych lub wiedzę zdobytą w ramach innych studiów wyższych i własnych poszukiwań.

Absolwent uzyska:

- wykształcanie specjalizacyjne w ramach wiedzy teologicznej i rozwoju w karierze zawodowej (np. dla katechetów);
- poszerzenie horyzontów zdobytych w ramach studiów wyższych (również innych niż teologiczne) i własnych poszukiwań.
 - uprawnienia do ubiegania się o potwierdzenie specjalizacji w zakresie teologii (tylko w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku teologia), poświadczone kanonicznym (kościelnym) stopniem licencjata teologii (licentiatus in theologia), który – zgodnie z przepisami kościelnymi zawartymi w Konstytucji apostolskiej papieża Franciszka Veritatis gaudium daje prawo do nauczania teologii na wydziałach teologicznych, a także umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego z dyscypliny nauki teologiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Rekrutacja:

1.    Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 15.07.2024 do 29.09.2024 r.
2.    Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:
  a)  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),
  b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez kierownika studiów podyplomowych.

Czesne

Opłata uiszczana w każdym semestrze studiów wynosi 1700 zł (płatność do 15.dnia każdego miesiąca (X-I i II-V) po 425 zł). Opłata za całe studia wynosi 6800 zł.

Instrukcja logowania

Instrukcja