Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Metodyka i Metodologia Pracy Socjalnej

Szczegóły
Kod NP-MM
Jednostka organizacyjna Wydział Socjologii
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Socjologii UAM
ul. Szamarzewskiego 89 c POK. 105
60-568 Poznań
podyplomowepracasoc@amu.edu.pl
tel. 61 829 22 72
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-13.00
Adres WWW https://socjologia.amu.edu.pl/praca-socjalna-studia-podyplomowe
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Tura 1 (14.06.2024 17:00 – 20.09.2024 23:59)

Praca socjalna to zawód mający na celu profesjonalną pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jest obszarem stosowania wiedzy w działaniu, wskazując jak za pomocą metod i technik pomagać ludziom w problemach życiowych, rozwijać ich aktywność i samodzielność oraz poprawiać jakość życia. Ukazuje, jak działać na rzecz społeczności lokalnych, tworzyć instytucje wspierające oraz koordynować działania pomocowe. Praca socjalna jest interdyscyplinarna, korzysta z takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, pedagogika, polityka społeczna, psychologia, prawo i innych z dziedziny nauk społecznych.

Studia podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnej łączą teorię z jej twórczym zastosowaniem. Po studiach uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szansę zatrudnienia w różnych rodzajach instytucji świadczących pomoc osobom, rodzinom, grupom, społecznościom wymagającym wsparcia.

Adresaci studiów:

 • Absolwenci kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.
 • Osoby pracujące w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej (chcące poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz zdobyć zawód pracownika socjalnego i profesjonalnie go wykonywać);
 • Osoby zainteresowane profesjonalną pomocą świadczoną w sytuacjach problemowych i kryzysowych;

Wymagania stawiane kandydatom:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).

Opis studiów:

studia są zgodne z Rozporządzeniem MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Czas trwania studiów – 2 semestry w roku akademickim – 360 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin praktyk.

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowuje do profesjonalnej pracy socjalnej, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Ramowy program:

program studiów pozwala na gruntowne poznanie i rozumienie zasad działania instytucji pomocy społecznej, a także przygotowuje do stosowania profesjonalnych metod pracy socjalnej. 
Bloki programowe:

 1. Wprowadzenie do pracy socjalnej
 2. Elementy polityki społecznej
 3. Metodologia i metodyka pracy socjalnej
 4. Projekt socjalny
 5. Struktura i organizacja pomocy społecznej
 6. Praktyki zawodowe
 7. Seminarium dyplomowe

Program szczegółowy:

Szczegółowy program studiów podyplomowych z Metodyki i Metodologii Pracy Socjalnej

Praktyki zawodowe:

w wymiarze 40 godzin (realizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych placówkach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz.794 i 803).

Wśród wykładowców:

absolwenci pracy socjalnej, socjologowie, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, doświadczeni praktycy zawodów pomocowych i zarządzający pomocą społeczną.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doświadczonych dydaktyków – badaczy, praktyków pracujących z osobami wymagającymi wsparcia oraz przez zarządzających pomocą społeczną. Pozwala to na przekazywanie wiedzy aktualnej i bliskiej rzeczywistości społecznej. Odwoływanie się wykładowców do własnych doświadczeń badawczych ułatwia zrozumienie złożoności współczesnego świata.

Cele kształcenia:

 1. przekazanie szerokiej wiedzy o rozwoju człowieka i jego zachowaniu;
 2. przekazanie wiedzy o systemach i instytucjach społecznych;
 3. dostarczenie wiedzy o regułach życia społecznego;
 4. przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o metodach pracy socjalnej, sposobach rozwiązywania problemów społecznych, także o technikach interwencyjnych i terapeutycznych.

Forma i czas zajęć: program przewiduje wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki zawodowe.


Zajęcia w formie online (75%) oraz w kontakcie z wykładowcami (25%).

Zajęcia prowadzone w trybie niestacjonarnym (w weekendy).

 

PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTÓW

 

Absolwenci studiów podyplomowych zgodnie z nowelizacją Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), uzyskują prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Przepisy regulujące: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) wprowadza się następujące zmiany
Rozdział 2. Pracownicy socjalni
Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Kształcenie na studiach podyplomowych jest silnie powiązane z potrzebami rynku pracy. Kształcimy profesjonalną kadrę, która uzyskując prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wzmocni kadrę merytoryczną instytucji pomocy społecznej.

Absolwent posiada przygotowanie specjalistyczne:

(dzięki wiedzy z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii i innych)

 • posiada kompetencje i umiejętności umożliwiające profesjonalne stosowanie metod pracy socjalnej;
 • potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych;
 • potrafi projektować programy pomocy i projekty socjalne; - potrafi pobudzać społeczną aktywność i profesjonalnie działać jako inicjator nowych form pomocy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej, w organizacjach zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa), jak i w tak zwanym trzecim sektorze (organizacje pozarządowe). Studia podyplomowe pozwalają na skuteczne działania zarówno w bezpośredniej relacji pomocowej z klientem, ale również w instytucjonalnym projektowaniu działań pomocowych.

Kompetencje po studiach podyplomowych:

 • aplikowanie interdyscyplinarnej wiedzy akademickiej do twórczej, praktycznej dzia-łalności pomocowej;
 • stosowanie metod i technik pracy socjalnej, ukierunkowanych na pracę z jednostką, rodziną, grupą, społecznością lokalną;
 • projektowanie innowacyjnych działań na rzecz innych;
 • konstruowanie projektów socjalnych, programów i strategii pomocy i rozwiązywania problemów społecznych, programów profilaktyki społecznej;
 • podejmowanie interwencji kryzysowych;
 • kompetencje do pełnienia zróżnicowanych ról w ramach wykonywanego zawodu (np. animator pomocy społecznej, organizator polityki lokalnej, inicjator sieci wsparcia społecznego).

Wybrane obszary pracy socjalnej:

 • praca z rodziną (np. w ośrodkach poradnictwa rodzinnego, w ośrodkach interwencji kryzysowej z ofiarami i sprawcami przemocy, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej);
 • praca z osobami wykluczonymi społecznie (ubogimi, bezrobotnymi, bezdomny-mi);
 • praca w obszarze zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ośrodkach leczenia uzależnień);
 • praca w instytucjach resocjalizacyjnych (w zakładach poprawczych, zakładach karnych).

 

Przykładowe miejsca pracy to:

regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi, psychicznymi i fizycznymi, instytucje do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, placówki dla bezdomnych, uzależnionych, zakłady karne, ośrodki dla uchodźców, hospicja, szpitale, sanatoria, domy samotnej matki. Absolwenci mogą podejmować wiele ról pomocowych, ale również pełnić rolę koordynatorów działań społecznych, role organizatorów polityki lokalnej, realizatorów projektów socjalnych.

 

Forma zakończenia studiów:

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym

 1. Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin ustny przed komisją, który ma za zadanie sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów podczas dwóch semestrów studiów.
 3. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, dwóch członków komisji w tym recenzenta pracy dyplomowej. W skład komisji wchodzą specjaliści, reprezentujący obszar pracy socjalnej wskazani przez kierownika studiów podyplomowych.
 4. Przewodniczącym komisji jest pracownik Wydziału Socjologii UAM zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym, co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego. Członkami komisji są pracownicy UAM co najmniej ze stopniem doktora.
 5. Podczas egzaminu egzaminowany losuje 2 pytania z listy zagadnień, które są opracowane przez komisję i jedno z przygotowanej na seminarium dyplomowym pracy dyplomowej. Czas trwania egzaminu dla każdego z kandydatów powinien maksymalnie wynosić pół godziny.
 6. Egzamin dyplomowy możliwy jest zarówno w siedzibie Wydziału Socjologii UAM, jak i w formie zdalnej za pośrednictwem MS TEAMS.

 

Czesne:

 

Całkowity koszt studiów: 4600 PLN
Numer konta do wpłaty czesnego zostanie przydzielony indywidualnie po przyjęciu na studia.

 

Rekrutacja:

 

 1. Kandydat rejestruje sie w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 3.07.2023 r. do 15.09.2023 r.
 2. Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:
  a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),
  b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. O przyjęciu na studia decyduje wynik postepowania kwalifikacyjnego i kolejność zgłoszeń

 

Instrukcja logowania:

 

Instrukcja rekrutacja w systemie IRK dla kandydatów