Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki

Szczegóły
Kod NP-MA
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Opłaty 2700
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań,
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00 - 14.00 - Biuro Obsługi Studenta pok.3
Adres WWW https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/matematyka
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 31.08.2024 23:59)

Studia te umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.

1. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności z matematyki w zakresie niezbędnym do nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela , z późn. zm. 

2. Absolwent Studiów:

 • zna specyfikę matematyki jako nauki oraz jako przedmiotu nauczania, 
 • zna teoretyczne zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz metodyki nauczania matematyki niezbędne do realizacji zadań oraz wyzwań jakie stawia przed nim współczesna szkoła, 
 • jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany do planowania, prowadzenia oraz ewaluacji lekcji, 
 • zna pojęcia matematyki szkolnej i potrafi przedstawić różne, możliwe na danym etapie edukacji, sposoby ich opracowywania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, metod oraz form pracy na lekcji, 
 • ma wykształconą umiejętność weryfikacji poprawności stosowania metod i narzędzi matematycznych w proponowanych rozwiązaniach problemów teoretycznych i praktycznych, 
 • posiada wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, zna i rozumie procesy społecznokulturowe oraz rozwojowe leżące u podłoża kształtowania się osobowości ucznia.

3.   Nabyta przez Absolwenta Studiów wiedza, posiadane kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących działalność w obszarze edukacji, czy wykorzystujących wiedzę matematyczną”

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Warunkiem przyjęcia na Studia jest udokumentowanie zaliczenia w trakcie odbywania studiów wyższych minimum 90 godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematycznych.”;

„Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych z Matematyki.”

Atuty:

 • Studia podyplomowe realizowane są na wydziale kategorii A, co oznacza możliwość pracy z kadrą wysoko wyspecjalizowaną, posiadającą kontakty naukowe na całym świecie, nie tylko w zakresie matematyki i informatyki, ale także dydaktyki matematyki.
 • Studia realizowane są na wydziale, który przez wiele lat jako jedyny w Polsce posiadał kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki, oznacza to, że wydział posiada kadrę i narzędzia do realizacji zadań stawianych przed nauczycielami matematyki oraz informatyki.
 • Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków i pedagogów.
 • Na WMiI organizowanych jest wiele konkursów i wydarzeń dedykowanych uczniom i nauczycielom.

Płatność:

Opłata za Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki wynosi 2700 zł za semestr.

Instrukcja rekrutacji: