Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Język i komunikacja w praktyce prawniczej

Szczegóły
Kod NP-JK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Opłaty 6 800 zł z możliwością płatności w 2 ratach po 3 400 zł
Adres komisji rekrutacyjnej Coll. Rubrum Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, pok. 141
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek godz. 9:00-14:00
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-jezyk-i-komunikacja-w-praktyce-prawniczej/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Tura 1 (19.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Informacje ogólne

Język to podstawowe narzędzie w pracy prawników i wspierających ich profesjonalistów, dlatego biegłość w interpretowaniu przepisów prawa oraz zdolność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli są kluczowe dla skuteczności i efektywności komunikacji, której są uczestnikami. Głównym celem studiów jest pogłębienie tych fundamentalnych umiejętności oraz wzmocnienie potrzebnej do tego wiedzy. By cel ten osiągnąć, opracowaliśmy unikalny program łączący dwa podejścia. Pierwsze, „od prawa do języka i komunikacji”, skupia się na aktualnych problemach, metodach i narzędziach wykładni prawa. Drugie, „od języka i komunikacji do prawa”, na doskonaleniu komunikacji opartej między innymi na koncepcjach prostego języka i legal design.

Studia mają charakter praktyczny, dając przy tym możliwość wyboru części zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami Słuchaczy.

Do realizacji programu studiów zaprosiliśmy autorytety naukowe, pełnych pasji dydaktyków i doświadczonych praktyków – specjalistów z zakresu prawa, języka i komunikacji.

Studia prowadzą wspólnie dwa Wydziały: Prawa i Administracji oraz Filologii Polskiej i Klasycznej.

Adresujemy je do osób wykonujących publiczne i wolne zawody prawnicze, osób przygotowujących się do ich wykonywania, biegłych sądowych, urzędników sądów, prokuratury i organów administracji, tłumaczy, a także do innych osób, jeżeli posiadają tytuł magistra prawa, innego kierunku z zakresu nauk społecznych lub kierunku filologicznego.

Atuty:

  • możliwość rozwinięcia warsztatu interpretacyjnego na gruncie pogłębionej i aktualnej wiedzy na temat wykładni tekstów prawnych;
  • możliwość poszerzenia umiejętności i kompetencji przydatnych w komunikacji prawniczej – m.in. w zakresie redagowania tekstów prawniczych i urzędowych;
  • praktyczny charakter zajęć – 75% ze 120 godzin objętych planem studiów;
  • sprofilowane zajęcia warsztatowe do wyboru dotyczące: języka sali sądowej, onomastyki i prawa, zagadnień językowych i komunikacyjnych w aktach stosowania prawa, pismach stron i innych uczestników postępowania, opiniach biegłych sądowych czy umowach cywilnoprawnych;
  • część zajęć w formie zdalnej;
  • zajęcia prowadzą uznani wykładowcy – praktycy: prawnicy specjalizujący się w tworzeniu, wykładni i stosowaniu prawa, w tym sędziowie, adwokaci, radcowie prawni i biegli sądowi, a także językoznawcy zajmujący się językiem prawnym i prawniczym.

 

Organizacja nauki

Plan studiów

Plan studiów jest podzielony na dwa bloki tematyczne – „od prawa do języka i komunikacji” oraz „od języka i komunikacji do prawa” – które obejmują łącznie 120 godzin, w tym 32 godziny wykładów oraz 88 godzin ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie oraz zdalnie w programie MS Teams.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty od 9:00 do 18:00.

Terminarz zajęć

Zobacz terminarz zajęć. Terminarz może ulec drobnym korektom do końca czerwca.

Forma zakończenia i ostateczny wynik studiów

Aby ukończyć studia, trzeba zaliczyć zajęcia obowiązkowe i dwa fakultety. Plan studiów przewiduje łącznie 12 zaliczeń – większość z nich odbywa się wspólnie na koniec semestru.

Ocenę końcową ustala się na podstawie średniej ocen ze wszystkich zaliczeń.

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ich ukończenia.

 

Warunki rekrutacji

Planowana liczba osób przyjętych na studia

25-36

Kryteria selekcji kandydatów

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Kandydat powinien legitymować się tytułem magistra: prawa, innego kierunku z zakresu nauk społecznych lub kierunku filologicznego.