• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Szczegóły
Kod NP-WR
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Edukacyjnych
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102, 60-568 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 7:00-15:00
Adres WWW https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/wwr
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (29.11.2023 23:59 – 30.11.2023 23:30)

 

 

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Jachimczak Beata, e-mail: jachim55@amu.edu.pl 

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 19.10.2023

 

 

 

Etapy rekrutacji:

KROK 1 - Rejestracja w systemie IRK

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK.

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat: 

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne,
 • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
 • dokonuje wyboru kierunku studiów. 

 

KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102 

60-568 Poznań 

  

 

Wymagane dokumenty do rekrutacji: 

 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć).
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć),
 • Zaświadczenie o aktualnym miejscu zatrudnienia kandydata, wystawione przez pracodawcę.

  

KROK 3 - Wyniki rekrutacji - ogłoszenie decyzji o zakwalifkowaniu/niezakwalifkowaniu na indywidualnych kontach w IRK  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są odpowiedzią na potrzebę przygotowania kadr do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR). Studia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

  

Zaproponowany program kształcenia zakłada, że realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) wymaga od osób udzielających wsparcia specyficznej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych. Celem studiów podyplomowych jest zatem przygotowanie specjalisty WWR, który uzyska kompetencje i umiejętności w zakresie 

 • promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii; 
 • zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe); 
 • współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju; 
 • koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem; 
 • realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR; 
 • koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności; 
 • optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.  

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie: 

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 
 • przygotowania pedagogicznego, 
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w miejscu pracy umożliwiającym prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka np. w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasie I-III itd. - zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

  

Adresaci: 

Osoby czynne zawodowo posiadające wykształcenie wyższe magisterskie: 

 • psycholog, pedagog specjalny, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta – osoby posiadające przygotowanie do pracy zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku studiów wyższych z określonych dziedzin oraz przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie), zatrudnione w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 
 • nauczyciele, którzy mają już doświadczenie w pracy z dzieckiem, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

  

Czas trwania studiów: 4 semestry  (kwiecień 2023 - grudzień 2024) 

Studia obejmują program 4 semestrów - łącznie 1065 godzin zajęć, na co składa się: 

 • 615 godzin – realizowanych w trybie niestacjonarnym (piątki, soboty i niedziele) na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu 
 • 210 godzin – realizowanych w trybie zdalnym (przy użyciu platformy MS Teams) 
 • 240 godzin – praktyki 

  

Warunki rekrutacji: 

Przyjęcie na Studia Podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc. 

Przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby pracujące w: 

1. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

2. oraz w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w których powołano lub planuje się powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub powierzono im funkcję Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO). 

  

Warunki ukończenia Studiów 

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego w oparciu o przygotowane indywidualne studium wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. 
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.   

 

Zakres finansowania: 

 • Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów. 
 • Finansowanie nie obejmuje kosztów: dojazdu, noclegów, wyżywienia 

    

 

Więcej informacji na stronie: https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/wwr  

 

 

                         Zadanie finansowane ze środków Ministra 

- Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
- Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
- Nazwa zadania – „Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY”, polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, mających na celu przygotowanie specjalistów do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
- Wartość finansowania 732 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 732 000,00 zł