• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Szczegóły
Kod NP-TK
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wieżowa 2-4, 61-111 Poznań,
boswt@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8-14:30
Adres WWW https://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-teologiczno-katechetyczne
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

WSTĘP

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

KANDYDACI

Adresatami studiów są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich:
- wszystkich kierunków (z wyłączeniem kierunku teologia) z przygotowaniem lub bez przygotowania pedagogicznego,
- wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

PROGRAM STUDIÓW

W ciągu 4 semestrów liczba godzin dydaktycznych dla osób mających uprawnienia pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia (ścieżka A) wynosi 630 (346 godz. wykładów, 194 godz. ćwiczeń) oraz 90 godzin praktyk zawodowych w przedszkolu w różnego typu szkołach. Dla osób bez przygotowania pedagogicznego (ścieżka B)  liczba godzin dydaktycznych wynosi: 870 (530 godzin wykładów, 324 godziny ćwiczeń) oraz 150 godzin praktyk zawodowych.
Szczegóły dotyczące programu nauczania, efektów kształcenia znajdują się na stronie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Punkty ECTS
Absolwenci realizujący cykl nauczania – ścieżka A otrzymują 74 pkt ECTS
Absolwenci realizujący cykl nauczania – ścieżka B otrzymują 92 pkt ECTS

WYKŁADOWCY

Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli akademickich.

CYKL NAUKI

Studia trwają cztery semestry.
Zaliczenia odbywają się w trybie semestralnym.
Zajęcia odbywają się co tydzień: w piątki od 16:10 do 19:20 (tryb zdalny), w soboty od 8:00 do 18:20 (tryb stacjonarny). Uwaga: liczba zajęć w trybie zdalnym jest obecnie procedowana.

ABSOLWENCI

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć́ edukacyjnych z zakresu religii, wzbudzania zainteresowań́ poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także zgodnie z wskazaniami dydaktyki badać́ i oceniać́ osiągniecia uczniów oraz własną praktykę̨.
 
Absolwent będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań́ edukacyjnych z zakresu religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać́ się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością̨ etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością̨ aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia.

REKRUTACJA

1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 18.07.2023 r. do 21.09.2023 r.
2. Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:
   a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),
   b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
   c) kopię suplementu lub zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu)
3. Rozpatrywane będą̨ tylko dokumenty kompletne.
4. Po zamknięciu rekrutacji (21.09.2023 r.) Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.
5. O przyjęciu na studia podyplomowe kandydat zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany we wniosku.
6. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.

CZESNE

Opłata uiszczana w każdym semestrze studiów wynosi 1500 zł (płatność do 15.dnia każdego miesiąca (X-V) po 375 zł). Opłata za całe studia wynosi 6000 zł.

Instrukcja logowania

Instrukcja