• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Surdologopedia

Szczegóły
Kod NP-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Edukacyjnych
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 103, 60-568 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek 8:00 – 15:00
Adres WWW https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/surdologopedia3
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.09.2023 14:00 – 10.12.2023 23:59)

Studia Podyplomowe Surdologopedia

 

Kierownik:

dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka

e-mail: surdologopedia@amu.edu.pl  

magda.olempska@amu.edu.pl

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji:   14 września 2023, godz. 14:00

 

Termin rejestracji w systemie IRK:

14 września 2023 r. – początek rejestracji w systemie IRK
15 października 2023 r. – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania dokumentów
17 października 2023 r – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK

 

Studia są uruchamiane tylko w przypadku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby kandydatów. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2023 r.

 

Etapy rekrutacji:

KROK 1 - Rejestracja w systemie IRK – 11. Września – 15. października 2023 r.

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK.

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat: 

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne,
 • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
 • dokonuje wyboru kierunku studiów. 

 

KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych 
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 018 
60-568 Poznań 

lub bezpośrednie złożenie dokumentów w sekretariacie (adres jak wyżej): 
poniedziałek - piątek 9:00 – 14:00.

 

Wymagane dokumenty do rekrutacji: 

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć -  podpisany skan należy dołączyć, wgrać do systemu, a oryginał należy dostarczyć do sekretariatu podczas pierwszego zjazdu)
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia (magisterskich) lub jednolitych magisterskich (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie podczas pierwszego zjazdu, skan należy dołączyć/wgrać do systemu)
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych – Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną w celu ich weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty.

 

KROK 3 - Wyniki rekrutacji - ogłoszenie decyzji o zakwalifkowaniu/niezakwalifkowaniu na indywidualnych kontach w IRK – 17 października 2023r.  

 • 17 października 2023r. godz. 18:00 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

O studiach

Cele teoretyczne surdologopedii skoncentrowane są na swoistościach komunikacji osób z uszkodzeniem słuchu i jej uwarunkowaniami biopsychospołecznymi. W kontekście praktycznym surdologopedia odnosi się do terapii mowy u osób z różnym rodzajem i stopniem zaburzeń słuchu, diagnozy zdolności komunikacyjnych w celu ich usprawniania, korygowania i kompensowania, profilaktyki pierwotnych i wtórnych zaburzeń komunikacji (w tym mowy) wynikających z uszkodzenia słuchu. Jednym z głównych zadań surdologopedii jest zatem rozwijanie różnych sposobów komunikacji, umiejętności nadawania i odbierania tekstów słownych, pisemnych lub sygnalizacyjnych dzieci z wadą słuchu, którego celem jest przygotowanie do swobodnego porozumiewania się z otoczeniem. Brak lub ograniczenie kontroli słuchu w przypadku mowy artykułowanej u osób z zaburzeniami możliwości słyszenia sprawia, że sytuacja kształtowania mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym czy gramatycznym wymaga od surdologopedy znajomości nie tylko podstaw logopedii, ale również surdopedagogiki. Czynnikami determinującymi kształtowanie się mowy u osób z wadą słuchu są bowiem m.in. etiologia niepełnosprawności, rodzaj uszkodzenia słuchu (przewodzeniowy, odbiorczy, mieszany) czy etap rozwoju mowy, w którym pojawiło się uszkodzenie słuchu (prelingwalny, perilingwalny, poslingwalny). Istotne dla terapii logopedycznej osób z uszkodzeniem słuchu są również poziom ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, czas zaaparatowania, zastosowany rodzaj rehabilitacji słuchu, to czy rodzice dziecka są osobami słyszącymi czy niesłyszącymi, jakie są możliwości wsparcia z ich strony terapii logopedycznej. Wszystkie te uwarunkowania rzutują na jakość oddziaływań logopedycznych, wymagają jednak pogłębionej wiedzy terapeuty właśnie z obszaru surdopedagogiki.

 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów podyplomowych w zakresie logopedii, a także studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

 

Cel studiów

Celem kształcenia w ramach Studiów Podyplomowych Surdologopedia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem. Specyfika oddziaływań logopedycznych związanych z kształtowaniem kompetencji komunikacyjnych osób z uszkodzeniem słuchu wymaga od nauczyciela logopedy umiejętności wykraczających poza zakres standardowych usług logopedycznych. Związane to jest z kształtowaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty, usuwaniem zaburzeń głosu, trudności w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem słuchu.

 

Warunki ukończenia studiów

- Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.

- Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

- Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po uiszczeniu należności za czesne i rozliczeniu się z karty obiegowej.

 

Organizacja studiów

Zajęcia realizowane są w formie wykładów (on-line), ćwiczeń/laboratoriów (na terenie uczelni) oraz praktyk realizowanych we własnym zakresie.

 

Odpłatność za studia

Nauka na Studiach Podyplomowych Surdologopedia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna. W roku akadem. 2023/2024 planowana opłata za czesne wynosi 2250,00 zł/semestr (płatne w ratach). Czesne za całe studia wynosi 4500 zł.