• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Szczegóły
Kod NP-KP
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wieżowa 2-4, 61-111 Poznań,
boswt@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8-14:30
Adres WWW https://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-katechezy-przedszkolnej
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.07.2023 00:00 – 21.09.2023 23:59)

 

WSTĘP

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii katolickiej i dydaktyki katechetycznej, niezbędnych do nauczania religii w przedszkolu.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają̨ przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.

KANDYDACI

Adresatami studiów są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w 184 godzinach dydaktycznych (128 godzin wykładów, 28 godzin ćwiczeń) oraz 60 godzin praktyk zawodowych w przedszkolu.

Szczegóły dotyczące programu nauczania, efektów kształcenia znajdują się na stronie Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Punkty ECTS

- absolwenci  otrzymują 60 pkt ECTS

WYKŁADOWCY

Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli akademickich.

CYKL NAUKI

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co tydzień w soboty od 8:00 do 18:20 w trybie stacjonarnym (liczba zajęć w trybie zdalnym jest obecnie procedowana). Zaliczenia odbywają się w trybie semestralnym.

ABSOLWENCI

Absolwent będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć́ edukacyjnych z zakresu religii w przedszkolu, wzbudzania zainteresowań́ poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie przygotowany do współpracy nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu religii.

REKRUTACJA

1.    Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 18.07.2023 r. do 21.09.2023 r.

2.    Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:

  a)  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),

  b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

3. Rozpatrywane będą̨ tylko dokumenty kompletne.

4. Po zamknięciu rekrutacji (21.09.2023 r.) Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.

5. O przyjęciu na studia podyplomowe kandydat zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany we wniosku.

6. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.

CZESNE

Opłata uiszczana w każdym semestrze studiów wynosi 1500 zł (płatność do 15.dnia każdego miesiąca (X-V) po 375 zł). Opłata za całe studia wynosi 3000 zł.

Instrukcja logowania

Instrukcja