• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Administracji

Szczegóły
Kod NP-Admin
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 semetry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji ul. Kościuszki 80a pok. 13, 61-715 Poznań Adres do korespondencji: al. Niepodległości 53 61-714 Poznań
Adres WWW https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-administracji/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.06.2023 00:00 – 10.10.2023 23:59)

Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Administracji (PSA) są adresowane do osób zainteresowanych wiedzą o administracji w aspekcie społecznych i prawnych regulacji polskich oraz Unii Europejskiej. Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej – rządowej (ogólnej i specjalnej), w strukturach samorządowych oraz w innych instytucjach realizujących zadania publiczne, a także w instytucjach niepublicznych, w tym w organizacjach pozarządowych.

Profil uczestnika

Podyplomowe Studia Administracyjne są kierowane do osób z wyższym pełnym wykształceniem (co najmniej na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji), uzyskanym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, tj. do osób posiadających określony zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego. Proponowane Studia Podyplomowe wychodzą poza te ramy, służą nie tylko nabyciu wiedzy teoretycznej (akademickiej) i umiejętności posługiwania się prawem w toku własnej pracy zawodowej, ale i jej rozszerzeniu i pogłębieniu o problematykę nową, w przeważającej mierze koncentrującą się na zagadnieniach publicznoprawnych. Przyjęty model kształcenia akademickiego w niczym nie koliduje z jego praktyczną wartością. Studia służą także umiejętności korzystania z podstawowej literatury prawniczej oraz orzecznictwa polskich i europejskich sądów. To odniesienie warstwy teoretycznej do judykatury wzmacnia praktyczną stronę omawianych zagadnień jej jednak nie wyczerpuje. Praktyczną stronę wypełniają również prowadzone w ramach studiów ćwiczenia (dodatkowo spełniające rolę ilustrującą) oraz seminaria.

Forma zakończenia studiów i uzyskanie końcowego wyniku:

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji otrzymuje świadectwo ich ukończenia. Świadectwo to może być wydane osobie, która otrzymała pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przedłożyła pracę kończącą PSA ocenioną pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin kończący te Studia.

Rekrutacja

Kandydaci na Podyplomowe Studia Administracji przyjmowani są z rekrutacji otwartej, co nie wyłącza skierowania kandydata przez macierzystą instytucję, przy założeniu pozostawienia tej sprawy pomiędzy zainteresowanym a tą instytucją (głównie odnośnie strony finansowej). O przyjęciu na Studia Podyplomowe Administracji decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 40 osób.