• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Edukacyjna z Przygotowaniem Pedagogicznym

Szczegóły
Kod NP-PPE
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 70
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Psychologii i Kognitywistyki ul. Szamarzewskiego 89 60-568 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00-14.00
Adres WWW https://psychologia.amu.edu.pl/psychologia-edukacyjna-z-przygotowaniem-pedagogicznym/
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Zadaj pytanie
Tura 2 (31.05.2023 00:00 – 12.06.2023 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 28

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.05.2023 00:00 – 29.05.2023 23:59)

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które pragnąc nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela – psychologa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn.zm.)

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej realizacji zadań psychologa w systemie edukacji i nabycie kwalifikacji zgodnych z standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Studia podyplomowe: Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów. Istotnym celem kształcenia jest również wymiana doświadczeń słuchaczy oraz przeprowadzenie grupowych projektów o charakterze diagnostycznym i wspomagającym pokazujących w działaniu zespołowy charakter pracy psychologa w edukacji.