• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej (kierownik projektu - Prof. Elżbieta Hryniewicz-Lach)

Szczegóły
Kod SD-NP-G1
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki prawne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Biuro Szkoły Doktorskiej UAM, ul. Grinwaldzka 6, 60-780 Poznań; doctoralschool@amu.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/przewodnik-doktoranta/rekrutacja/rekrutacja-202122
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2021 00:00 – 02.09.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Uzasadnienie podjęcia problematyki badawczej: Dążenie do stworzenia obszaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej znajduje swój wyraz między innymi w tworzeniu takich instrumentów reakcji na przestępstwo, które pozwalają organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości w stosunkowo bezproblemowy sposób zabezpieczyć i odebrać środki finansowe, które mogą służyć finansowaniu działańo charakterze przestępczym lub stanowić zysk z przestępstwa. Jednocześnie jednak nadmierne uproszczenie procedur umożliwiających konfiskatę środków finansowych może skutkować naruszeniem praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiejmających zapewniać jednostce ochronę przed ingerowaniem przez władzę publiczną w jej sferę prywatną. Przykładem instrumentu którego kwalifikacja prawna budzi wątpliwości w nauce i orzecznictwie (krajowym i europejskim) jest konfiskata rozszerzona. Jako, że od ustaleń w zakresie określenia prawnego charakteru danego instrumentu zależy zakres gwarancji chroniących jednostkę, rozbieżności dotyczące tej kwestii mogą skutkować przyjęciem, że konfiskata rozszerzona narusza prawapodstawowe i zasadyogólne prawazawartew Karcie Praw Podstawowych UE oraz w wewnętrznych porządkach prawnych Państw Członkowskich UE. Taki stan rzeczy może prowadzić do stwierdzenianiedopuszczalnościstosowaniakonfiskaty rozszerzonejw ramach sądowej kontroli postępowań o charakterze międzypaństwowym, co może skutkować zachwianiem wzajemnego zaufania będącego podstawą współpracy w sprawach karnych na terenie UE. Z tych powodów problematyka konfiskaty rozszerzonej i jej uzasadnienie w kontekście praw podstawowych i zasad ogólnych prawaobowiązujących w UE i w jej Państwach Członkowskich nabiera dużego znaczenia i wymaga pogłębionych badań o charakterze prawno-porównawczym.

Opis badań:Badania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą wspólnie przez przedstawicieli nauk prawnych z 11 państw członkowskich UE (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Węgier) różniących się: położeniem w środku lub na obrzeżach UE, w strefie Schengen lub poza jej granicami, różnym poziomem PKB, zaawansowaniem technologicznym, czasem przystąpienia do UE i sposobem ujęcia konfiskaty rozszerzonej w wewnętrznym porządku prawnym. Zespół badawczy dokona prawnej oceny kształtu tego instrumentu w 11 porządkach prawnych (z uwzględnieniem orzecznictwa krajowego i europejskiego) oraz jego relacji do praw podstawowych i zasad ogólnych prawa UE, które powinny chronić wszystkich mieszkańców UE przed nadmierną ingerencją władzy publicznej w ich sferę prywatną. Na tej podstawie zostaną opracowane wymagania, jakie powinny spełniać instrumenty służące efektywnej ochronie bezpieczeństwa i zwalczaniu przestępczości na terenie UE,aby zachowana została ich zgodność z wymogami unijnej Karty Praw Podstawowych i wewnętrznych porządków prawnych Państw Członkowskich  UE.W badaniach uwzględniona zostanie nadto problematyka możliwych różnic w zakresie postrzegania unijnych praw i zasadchroniących jednostkę. Głównym celem badań realizowanych w ramach projektu jest opracowanie takiego uzasadnienia stosowania konfiskaty rozszerzonej, które byłoby akceptowalne dla organów legislacyjnych i orzeczniczych Państw Członkowskich UE i mogło stanowić punkt odniesienia dla innych instrumentów tego rodzaju.

Do najważniejszych spodziewanych efektów badań zaliczyć należyustalenie / określenie:

jakie czynniki w największym stopniu wpływająna kształt konfiskaty rozszerzonej w Państwach Członkowskich UE,

w jaki sposób uzasadnia się zgodność tego instrumentuz prawami podstawowymi i zasadami ogólnymi prawa UE w wewnętrznych porządkach prawnych Państw Członkowskich UE,

które z praw podstawowych i zasad ogólnych prawaUE ujętych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych są w największym stopniu narażone na naruszenie w przypadku stosowania konfiskaty rozszerzonej lub równorzędnych instrumentów reakcji na przestępstwo,

czy i w jakim zakresie możliwe jest w Państwach Członkowskich UE odmienne postrzeganie praw podstawowych i zasad ogólnych prawa UE służących ochronie jednostki przed inwazyjnymi działaniami władzy publicznej ukierunkowanymi na ściganie przestępczości i zapewnienie bezpieczeństwa,

wyraźnych granic w jakich możliwe jest stosowanie konfiskaty rozszerzonej,-orazstworzenie uzasadnienia stosowania konfiskaty rozszerzonej w sposób zgodny z potrzebą efektywnej ochrony jednostki przed nadmierną ingerencją władzy publicznej w jej prawa i wolności, które mogłoby stanowić punkt odniesienia także dla innych instrumentów tego rodzaju.

 Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach
projekt nr 2020/39/D/HS5/01114  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach  - przewodnicząca
2. dr Anna Demenko
3. dr Piotr Karlik
4. prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
5. prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska
6. prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 2 siernia 2021 do  2 września 2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia 2021 do  2 września 2021 do godz.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 4000 PLN przez okres 36 miesięcy.


 

Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021