• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Projekt - Fale spinowe w hybrydowych nanostrukturach - wpływ anizotropii powierzchniowej (kierownik projektu - prof. UAM dr hab. Jaroslaw Kłos)

Szczegóły
Kod SD-NFiz-G5
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki fizyczne
Forma studiów Stacjonarne
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 1
Czas trwania 8 semetrów
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Fizyki UAM , ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań, Pani mgr Anna Kolańczyk-Marszałek
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek 9.00-14.00
Wymagany dokument
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.07.2021 00:00 – 31.08.2021 23:59)

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych  w ramach projektu poza określonym limitem miejsc

Opis projektu:

Fale spinowe mają postać precesyjnych oscylacji namagnesowania, propagujących się w materiale magnetycznym. Typowym częstotliwościom fal spinowych (od kilku do kilkudziesięciu GHz) odpowiadają względnie krótkie długości fal (od kilkunastu do kilkuset nanometrów). Dzięki temu fale spinowe mogą być przetwarzane w nanostrukturach i być stosowane do niekonwencjonalnych obliczeń bazujących na  falach. 

Własności fal spinowych mogą być kształtowane przez odpowiedni dobór materiałów lub rozmiarów nanostruktury w której się propagują.  Zakres tych zmian jest jednak do pewnego stopnia ograniczony. Dodatkowe możliwości kształtowania dynamiki fal spinowych dają układy hybrydowe, w których wykorzystuje się oddziaływanie fal spinowych z innymi wzbudzeniami, np. z falami elastycznymi lub ze zmiennym prądem elektrycznym.  To podejście umożliwia również sterownie falami spinowymi przez zewnętrze, niemagnetyczne bodźce (np. przez naprężenie mechaniczne czy napięcie elektryczne). W ramach projektu  będą badane układy hybrydowe, które w jednej strukturze łączą układ magnetyczny z (i) elastycznym  lub  (ii) nadprzewodzącym.Istotnym parametrem wpływającym bezpośrednio na własności fal spinowych jest tzw. anizotropia powierzchniowa, określająca zmianę energii fali spinowej w związku z występowaniem powierzchni. Ten parametr, w połączeniu z magnetycznymi efektami dipolowymi, decyduje o dynamice fali spinowej na powierzchni materiału magnetycznego – czyli o tzw. zamocowaniu fali spinowej.  Sądzimy, że anizotropia powierzchniowa będzie miała szczególne znaczenie w badanych przez nas układach hybrydowych. Wynika to z następujących przesłanek: 

- anizotropia powierzchniowa wpływa na warunki brzegowe na interfejsie oddzielającym magnetyczny i niemagnetyczny komponent struktury hybrydowej, 

- zmiana anizotropii powierzchniowej wpływa również bezpośrednio na przestrzenny rozkład amplitudy fal spinowych co powinno mieć znaczenie dla oddziaływania tychże fal z innymi wzbudzeniami penetrującymi podukład magnetyczny (np. (i) falami elastycznymi lub (ii) polem magnetycznym wytworzonym przez nadprzewodzący prąd), 

- powierzchniowa anizotropia magnetyczna może być zmieniania przez naprężenie mechaniczne i pole elektryczne, co może być dodatkowym źródłem sprzężenia w strukturach hybrydowych. 

W ramach projektu będą prowadzone badania numerycznie i teoretyczne dynamiki fal spinowych w hybrydowych planarnych nanostrukturach, których układ ferromagnetyczny sprzężony jest elastycznie z układem niemagnetycznym lub z nadprzewodnikiem poprzez pole magnetyczne wytworzone przez tzw. prądy wirowe. Badania numerycznie i teoretyczne wykonywane przez doktoranta zostaną wsparte badaniami eksperymentalnymi przeprowadzonymi przez współpracujące zespoły eksperymentalne. 

Badania naukowe będą prowadzone w aktywnym zespole badawczym, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi z Hiszpanii, Niemiec i Austrii. Współpraca daje możliwość uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych szkołach i konferencjach naukowych oraz odbycia staży zagranicznych. W ramach projektu zaplanowano dla doktoranta odbycie 6 miesięcznego stażu zagranicznego na Uniwersytecie Kraju Basków (San Sebastian) w teoretycznej grupie prof. Konstantina Guslienki, finansowanego dodatkowo ze środków agencji NAWA oraz kilku krótkoterminowych staży zagranicznych we współpracujących grupach eksperymentalnych. 

Zakres prac doktoranta w projekcie: 

Doktorant będzie przeprowadzał symulacje numeryczne w oparciu o metodę elementów skończonych z wykorzystaniem platformy COMSOL Multiphysics. Opracuje również modele teoretyczne opisujące dynamikę fal spinowych, fal elastycznych i dynamikę nadprzewodzących prądów wirowych  (w stanie Meissnera), które będą mogły być następnie zaimplementowane w środowisku COMSOL Multiphysics. Przedmiotem prac doktoranta będzie w szczególności wyprowadzenie odpowiednich warunków brzegowych dla wzbudzenia falowego w rozpatrywanych układach hybrydowych. 

Wymagane kwalifikacje kandydata: 

Od rekrutowanego doktoranta wymagane są następujące kwalifikacje i umiejętności:
- stopień magistra fizyki, materiałoznawstwa lub podobnej dyscypliny naukowej,
- opanowanie podstaw teorii ciała stałego, ukończenie kursów z matematyki na poziomie akademickim,
- umiejętności programowania (preferowany język Python),
- znajomość środowiska COMSOL będzie dodatkowym atutem. 

Konkurs jest adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2021/2022 i stanowi elitarną ścieżka finansowania doktorantów poza limitem obowiązującym w szkole doktorskiej. 

Więcej informacji na stronie: http://isik.amu.edu.pl/spin-waves-in-hybrid-nanostructures i u kierownika projektu (klos@amu.edu.pl).  

 Kierownik projektu

Prof. UAM dr hab. Jarosław Kłos,
projekt nr 2020/39/O/ST5/02110 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Komisja rekrutacyjna

1. prof. UAM dr hab. Jarosław Kłos - przewodniczący
2. prof. dr hab. Maciej Krawczyk
3. prof. dr hab.Sławomir Mielcarek
4. prof. dr hab. Adam Lipowski
5. prof. dr hab. Maciej Kozak
6. mgr Anna Kolańczyk-Marszałek - sekretarz

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 1 lipca - 31 sierpnia  2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: od od 1 lipca do 31 sierpnia  2021  do.14:00,
  • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 6 września 2021 r. do 10 września 2021 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - jednoetapowe:

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty
 
1)    wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
2)    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora;
3)    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
4)   wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
5)    CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
a)       naukowymi, 
b)       innymi osiągnięciami;
6)   propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15 000 znaków ze spacjami); do projektu można dołączyć opinię pracownika naukowego;
7)    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego;
8)   suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia);
9)    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
10)  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci składają dokumenty przygotowane w języku, w którym będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest załączenie tłumaczeń na język angielski dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe oraz inne osiągnięcia kandydata.
Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
1)   skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
2)    skan/kserokopię paszportu.

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

1)   ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt,

2)   ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do

      oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt,

3)   inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (zaączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt,

4)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

a)    wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

b)    elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt;maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut

5)    ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego, (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

a)    umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

b)    pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

c)    metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

d)    znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2021 roku. 

Stypendium

Wysokośc stypendium : 5000 PLN przez okres 24 miesięcy przez kolejne 2 lata studiów 6000 PLN . 


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021