• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki biologiczne

Szczegóły
Kod SD-NBiol
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
Forma studiów Stacjonarne
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 6
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, dr Małgorzata Tajdel-Zielińska,
Godziny otwarcia sekretariatu 10.00-15.00
Adres WWW https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023
Wymagany dokument
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów doktorskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: nauki biologiczne

XXI wiek jest określany mianem „wieku biologii”. Badania w obszarze nauk o życiu rozwijają się niezwykle dynamicznie w wielu różnych kierunkach, także na styku z innymi obszarami nauki. Wydział Biologii UAM to flagowy międzynarodowy ośrodek naukowy kategorii A+, z czołową pozycją na listach beneficjentów grantów NCN, FNP, NCBiR. Na Wydziale prowadzone są nowoczesne badania w zakresie biologii, biotechnologii, neurobiologii, mikrobiologii, hydrobiologii, ekologii, ochrony środowiska i bioinformatyki. Rozwijane są nowe kierunki badawcze w obszarze medycyny regeneracyjnej, terapii genowej, genomiki, filogenetyki molekularnej, biologii ewolucyjnej, czy bioakustyki. Wielokierunkowa problematyka badań zapewnia wiele możliwości tworzenia nowych podejść do rozwiązywania problemów badawczych. Nowoczesna infrastruktura badawcza, w połączeniu z infrastrukturą kampusu Morasko umożliwiają realizację badań zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych. Szeroka współpraca międzynarodowa oraz liczne granty badawcze zapewniają atrakcyjne środowisko rozwoju dla młodych badaczy, doskonalą umiejętności komunikacyjne i krytyczne myślenie niezbędne do pomyślnej kariery naukowej.

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja

 • termin rejestracji w systemie IRK: od 1 - 8 lipca 2022 r.
 • przyjmowanie dokumentów: od 1 - 8 lipca 2022 r   do godz.15:00,
 • termin postępowania kwalifikacyjnego: od 18 - 22 lipca  2022 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 5 sierpnia  2022  r., godz.12.00,  strona: https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023

Rekrutacja uzupełniająca

 • termin rejestracji w systemie IRK: od 29 sierpnia do 6 września   2022 r.
 • przyjmowanie dokumentów: od 29 sierpnia do 6 września 2022 r   do godz.15:00,
 • termin postępowania kwalifikacyjnego: 19 - 29 września  2022 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 30 września   2022  r., godz.12.00,  strona: https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 300 zł.

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne - dwuetapowe:
pierwszy etap - ocena projektu badawczego,  osiągnięć naukowych i innych kandydata oraz uwzględnienie  oceny z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich; (maksymalna liczba 50 pkt)
drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba 50 pkt)
Do drugiego etapu dopuszcza sie kandydatów,którzy otrzymali nie mniej niz 60% maksymalnej liczby z pierwszego etapu.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Język polski lub języku angielskim. 

Wymagane dokumenty  

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa do komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty
 

1.    wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z IRK

2.    oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o posiadaniu stopnia doktora

3.    list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chce się uzyskać stopień doktora

4.    CV oraz oświadczenie o udokumentowanych osiągnięciach naukowych oraz innych osiągnięć ( w liczbie do 3 w przypadku osiągnięć naukowych, oraz do 3 w przypadku innych osiągnięć zgodnych z kryteriami o których mowa w § 10 uchwały nr 181/2021/2022 w sprawie zasad rekrutacji)

5.    propozycję autorskiego projektu badawczego wraz bibliografią, przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15000 znaków ze spacjami)

6.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2021/2022 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie najwyższej jakości osiągnięć naukowych wymagany jest odpowiednio: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia tych studiów wraz z suplementem a dla studentów po ukończonym 3 roku jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie o uzyskanej średniej studiów z lat 1-3 wraz z kartą przebiegu studiów;

 

7.    suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów pierwszego stopnia i suplement ze studiów drugiego stopnia);

 

8.    jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;

 

9.    potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

  Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo: 


 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów pierwszego stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów drugiego stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski;
 • kserokopię paszportu.

 

Kryteria oceny

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 

 1)     ocenę z dyplomu studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt; w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na podstawie najwyższej jakości osiągnięć naukowych („Diamentowy Grant”, „Perły Nauki”), 10 pkt;

 2)     ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata; kandydat wskazuje do oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe, zgodne z kryteriami osiągnięć kandydata przyjętymi przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny; nie więcej niż 15 pkt;

 3)     inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć zgodnych z kryteriami osiągnięć kandydata przyjętymi przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny, nie więcej niż 5 pkt;

 4)     wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

 a)     wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,

 b)     elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny.

 Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt; maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut.

 5)     ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:

 a)     umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

 b)     pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;

 c)     metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;

 d)     znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią.

 

Warunki przyjęcia do szkoły doktorskiej

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Program kształcenia

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów. Kształcenie  prowadzone jest na podstawie ramowego planu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Ramowy plan kształcenia  w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć obowiązkowych, obowiązkowych do wyboru i fakultatywnych wraz z:

1)    określeniem ich harmonogramu

2)    sposobem ich realizacji

3)    weryfikacją efektów uczenia się.

Rozpoczęcie kształcenia w dniu 1 października 2022 roku. 

Promotorzy

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, którzy będą wyznaczeni w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty należy odjąć 11,26% składek  na ZUS.


Zasady rekrutacji zgodnie z Uchwałą nr 65/2020/2021 Senatu UAM z dnia 25 stycznia 2021