• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Teologii

Details
Code NP-PST2
Organizational unit Faculty of Theology
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 4 semestry
Recruitment committee address ul. Wieżowa 2-4, 61-111 Poznań,
boswt@amu.edu.pl
Office opening hours 8-14:30
WWW address http://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-teologii
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia

Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia.
Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy, zarówno państwowe jak i kościelne.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu teologii katolickiej i tradycji Kościoła katolickiego.

Kandydat

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia I stopnia.

Opis studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym.


Tryb studiów

Studia trwają 4 semestry (dwa lata; w sumie 240 h), a zajęcia odbywają się w soboty, przez 10 tygodni w każdym semestrze, zgodnie z ustalonym na początku każdego semestru planem zajęć.

Zaliczenia

Formę i sposób zaliczenia zajęć podaje na początku każdego semestru prowadzący.
Do zakończenia studiów wymagane jest:
- zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych planem studiów w ramach danej ścieżki specjalizacyjnej,
- wykazanie się, w każdym roku akademickim, udziałem w jednym sympozjum naukowym/konferencji naukowej. Wystarczający jest udział bierny w konferencji.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologii wykazuje zdolność do włączenia się w dialog cywilizacyjny, kulturowy i społeczny, toczący się wewnątrz współczesnego chrześcijaństwa i wokół niego.

Absolwent posiada:

-  umiejętność rozpoznawania różnych stanowisk, poglądów i opinii osób, grup społecznych,
-  zdolność wyrażania, oceny i uzasadniania własnych poglądów w świetle wiary i nauczania Kościoła katolickiego.

Absolwent potrafi:

- w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją,
- promować integralną humanistyczną wizję życia indywidualnego i społecznego w duchu Ewangelii.

Absolwent ma:

- pogłębioną wiedzę, zdobytą wcześniej podczas magisterskich studiów teologicznych lub wiedzę zdobytą w ramach innych studiów wyższych i własnych poszukiwań.

Absolwent uzyska:

- wykształcanie specjalizacyjne w ramach wiedzy teologicznej i rozwoju w karierze zawodowej (np. dla katechetów);
- poszerzenie horyzontów zdobytych w ramach studiów wyższych (również innych niż teologiczne) i własnych poszukiwań.
 - uprawnienia do ubiegania się o potwierdzenie specjalizacji w zakresie teologii (tylko w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku teologia), poświadczone kanonicznym (kościelnym) stopniem licencjata teologii (licentiatus in theologia), który – zgodnie z przepisami kościelnymi zawartymi w Konstytucji apostolskiej papieża Franciszka Veritatis gaudium daje prawo do nauczania teologii na wydziałach teologicznych, a także umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego z dyscypliny nauki teologiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Rekrutacja:

1.    Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 14.08.2023 do 25.09.2023 r.
2.    Kandydat załącza wymagany komplet dokumentów:
  a)  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wygenerowania z systemu),
  b) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez kierownika studiów podyplomowych.

Czesne

Opłata uiszczana w każdym semestrze studiów wynosi 1500 zł (płatność do 15.dnia każdego miesiąca (XI-I i III-V) po 500 zł). Opłata za całe studia wynosi 6000 zł.

Instrukcja logowania

Instrukcja