• log in
 • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Pedagog Specjalny w Edukacji Włączającej

Details
Code NP-PS
Organizational unit Faculty of Educational Studies
Form of studies Part-time (extramural)
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 70
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 103, 60-568 Poznań
Office opening hours poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00
WWW address https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/pedagog-specjalny-w-edukacji-wlaczajacej
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra, licencjata, inżyniera
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Jachimczak Beata, e-mail: jachim55@amu.edu.pl  

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji:   20 kwietnia 2023, godz. 12:00

 

Termin rejestracji w systemie IRK:

20 kwietnia 2023 r. – początek rejestracji w systemie IRK
7 maja 2023 r. – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania dokumentów
12 maja 2023 r – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK

 

Etapy rekrutacji:

KROK 1 - Rejestracja w systemie IRK – 20 kwietnia - 7  maja 2023 r.

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK.

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat: 

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne,
 • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
 • dokonuje wyboru kierunku studiów. 

 KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Studiów Edukacyjnych 
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 103 
60-568 Poznań 

lub bezpośrednie złożenie dokumentów w sekretariacie (adres jak wyżej): 
poniedziałek - piątek 7:30 – 14:30.

Wymagane dokumenty do rekrutacji: 

 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć).
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć),
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne

KROK 3 - Wyniki rekrutacji - ogłoszenie decyzji o zakwalifkowaniu/niezakwalifkowaniu na indywidualnych kontach w IRK – 12 maja 2023r.  

 • 12 maja 2023r. godz. 18:00 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które pragną nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

Urzeczywistniają one standardy przygotowania nauczycieli do praktycznej realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja wszystkich uczniów, bez względu na charakter i specyfikę ich potrzeb edukacyjnych.

Warunkiem powodzenia idei edukacji włączającej są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w warunkach szkół ogólnodostępnych.

Program niniejszych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych jest zgodny z Załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. określającego standard kształcenia na studiach podyplomowych  przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej.

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz nabędą kompetencje w zakresie identyfikowania  potrzeb dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym oraz planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających; nauczania w grupach zróżnicowanych z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania nauczania oraz efektywnego wykorzystania nowych technologii; nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej; efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami; współczesnych, opartych na dowodach, metod kształtowania relacji w heterogenicznych grupach uczniów i dzieci, rozwijania kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:
Nauczyciel kończąc studia kwalifikacyjne uzyskuje nowe kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej oraz nauczyciela pedagoga specjalnego w edukacji włączającej. Zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupach i klasach w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Podstawy prawne
− Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.).
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769).
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 i z 2022 r. poz. 1594).

Adresaci:

Studia adresowane są do:

 • osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (każda specjalność) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • osób posiadających dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego

Organizacja Studiów

 • Studia trwają 3 semestry i obejmują 490 godzin w tym 120 godzin praktyk (łącznie 48 ECTS)
 • Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (75% zajęć odbywać się będzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, 25% zajęć on-line) – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu, ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na połowę 2024 roku.
 • Rozpoczęcie studiów: maj 2023 r.

Warunki ukończenia Studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

 Zakres finansowania: 

 • Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów. 
 • Finansowanie nie obejmuje kosztów: dojazdu, noclegów, wyżywienia 

Więcej informacji na stronie: https://wse.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/pedagog-specjalny-w-edukacji-wlaczajacej 

 

                         Zadanie finansowane ze środków Ministra 

      

  

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania – „Pedagog specjalny w edukacji włączającej”
 • wartość finansowania 420 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 420 000,00 zł