• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Psychologia Edukacyjna z Przygotowaniem Pedagogicznym

Details
Code NP-PPE
Organizational unit Faculty of Psychology and Cognitive Science
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 70
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Wydział Psychologii i Kognitywistyki ul. Szamarzewskiego 89 60-568 Poznań
Office opening hours 9.00-14.00
WWW address https://psychologia.amu.edu.pl/psychologia-edukacyjna-z-przygotowaniem-pedagogicznym/
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które pragnąc nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela – psychologa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn.zm.)

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej realizacji zadań psychologa w systemie edukacji i nabycie kwalifikacji zgodnych z standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Studia podyplomowe: Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów. Istotnym celem kształcenia jest również wymiana doświadczeń słuchaczy oraz przeprowadzenie grupowych projektów o charakterze diagnostycznym i wspomagającym pokazujących w działaniu zespołowy charakter pracy psychologa w edukacji.