• log in
 • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki

Details
Code NP-MA
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Science
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 25
Duration 3 semestry
Tuition fees 2500
Recruitment committee address ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań,
Office opening hours 9.00 - 14.00 - Biuro Obsługi Studenta pok.3
WWW address https://wmi.amu.edu.pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/matematyka
Required document
 • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Studia te umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.

1. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności z matematyki w zakresie niezbędnym do nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela , z późn. zm. 

2. Absolwent Studiów:

 • zna specyfikę matematyki jako nauki oraz jako przedmiotu nauczania, 
 • zna teoretyczne zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz metodyki nauczania matematyki niezbędne do realizacji zadań oraz wyzwań jakie stawia przed nim współczesna szkoła, 
 • jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany do planowania, prowadzenia oraz ewaluacji lekcji, 
 • zna pojęcia matematyki szkolnej i potrafi przedstawić różne, możliwe na danym etapie edukacji, sposoby ich opracowywania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, metod oraz form pracy na lekcji, 
 • ma wykształconą umiejętność weryfikacji poprawności stosowania metod i narzędzi matematycznych w proponowanych rozwiązaniach problemów teoretycznych i praktycznych, 
 • posiada wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, zna i rozumie procesy społecznokulturowe oraz rozwojowe leżące u podłoża kształtowania się osobowości ucznia.

3.   Nabyta przez Absolwenta Studiów wiedza, posiadane kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących działalność w obszarze edukacji, czy wykorzystujących wiedzę matematyczną”

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Warunkiem przyjęcia na Studia jest udokumentowanie zaliczenia w trakcie odbywania studiów wyższych minimum 90 godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematycznych.”;

„Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych z Matematyki.”

Atuty:

 • Studia podyplomowe realizowane są na wydziale kategorii A, co oznacza możliwość pracy z kadrą wysoko wyspecjalizowaną, posiadającą kontakty naukowe na całym świecie, nie tylko w zakresie matematyki i informatyki, ale także dydaktyki matematyki.
 • Studia realizowane są na wydziale, który przez wiele lat jako jedyny w Polsce posiadał kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki, oznacza to, że wydział posiada kadrę i narzędzia do realizacji zadań stawianych przed nauczycielami matematyki oraz informatyki.
 • Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków i pedagogów.
 • Na WMiI organizowanych jest wiele konkursów i wydarzeń dedykowanych uczniom i nauczycielom.

Płatność:

Opłata za Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki wynosi 2500 zł za semestr.

Instrukcja rekrutacji: