• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia Podyplomowe Mediacji

Details
Code NP-M
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Level of education Postgraduate (post diploma)
Admission limit 45
Duration 2 semetry
Recruitment committee address Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A, pok. 1, I piętro,
Office opening hours poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-14.30
WWW address https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-mediacji/
Required document
  • Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów podyplomowych - Dyplom magistra
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Podyplomowe Studia Mediacji przeznaczone są dla osób z wyższym magisterskim wykształceniem prawniczym lub innym ( w poszczególnych rocznikach to z reguły proporcja pół na pół), które chcą w przyszłości wykonywać zawód mediatora. Zajęcia obejmuję szeroki program w wymiarze aż 180 godzin, obejmujący zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę. Na podstawie otrzymanego dyplomu absolwenci uzyskują wpisy na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 36 osób.

Zakładane efekty kształcenia dla absolwenta tych studiów podyplomowych są następujące:

  • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad mediacji, wskazuje cele i rozumie funkcje mediacji oraz jej wpływ na stosunki prawne między podmiotami stosunków prawnych
  • szczegółowo zna procedury służące realizacji celów postępowania mediacyjnego
  • opisuje szczegółowo sytuację uczestników postępowania mediacyjnego, zna i rozumie zakres ich praw i obowiązków oraz czynności podejmowanych w postępowaniu
  • charakteryzuje, odczytuje i objaśnia podstawy i zachowania uczestników mediacji z uwzględnieniem podstawowych zasad psychologii i socjologii
  • samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy, proponuje alternatywne rozwiązania w zakresie zagadnień objętych przedmiotem studiów, formułuje własne opinie i dobiera właściwe metody analizy
  • potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej swoje wystąpienia służąc pomocą stronom przy sporządzaniu ugody oraz sporządzać pisma procesowe i inne dokumenty dotyczące zagadnień objętych przedmiotem studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym
  • potrafi prawidłowo interpretować przepisy i wynikające z nich pojęcia z zakresu nauk wykładanych w ramach studiów oraz znajdować właściwe i niezbędne źródła prawa, literaturę i orzecznictwo dotyczące badanych zagadnień